Бобри Castors Информация за

Информация за Бобри

Бобърът е голям полуводен гризач, който е предимно нощен, отнасящ се до рода Castor. Този род включва два основни вида: северноамериканският бобър (Castor canadensis) и европейският бобър (Castor fiber). Те са най-известни с изграждането на бентове, канали и колибки, тъй като те са вторият по големина гризач в света след капибара. Те живеят в колонии и работят за изграждането на язовирни бентове, за да събират дълбока вода, която ги предпазва от хищници. Това ги включва и в категорията на вредителите, тъй като те понякога могат да предизвикат наводнение и сериозно да повредят топографията около тях чрез отклоняване на водните течения.

Бобри Castors Предотвратете инфестация от

Предотвратете инфестация от Бобри

Като мускусните плъхове, бобрите са напаст поради щетите, които могат да създадат с дейността си. Като използват зъбите си за прегризване на дървета, те също променят топографията на цели райони с преграждане на реки и други водни басейни при строежа на домовете си. Бобрите се нуждаят от целогодишен източник на вода, така че можете да ги намерите около поточета, езера, блата, и други заблатени местности и мочурища. В градски условия, те могат да се намерят около канали, крайпътни канавки, канализация. Признаците за тяхната активност са очевидни, тъй като те прегризват дървета под ъгъл от 45 градуса, оставяйки след себе си следи от дървесина.

Бобри Castors Как да се отървем от

Как да се отървем от Бобри

Бобрите са умни и работливи животни, тъй като те са способни да превърнат всяка сладководна площ в удобно място за живеене. Поради тяхната адаптивност и упоритост те са трудни за прогонване вредители. Те могат да се превърнат в същински унищожители, затова в някои случаи се налага проблема да се отстрани професионално.

Бобрите са големи, водолюбиви гризачи, които са активни предимно нощем и спадат към семейство Боброви. Изследвания показват, че има два главни вида бобри – Американския бобър, Castor canadensis, и Европейския бобър, Castor fiber. Тези животни са по-известни със строенето на бентове, канали и водни езерца в реките, те живеят на колонии и работят заедно за построяването на бентове, събирайки дълбока застояла вода с цел защита от хищници и отглеждане на поколение. Те са считани за вредители, защото дейността им понякога причинява наводнения или променя топографията на райони поради отбиването им на речното течение.