• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
sl agriphar fungicide syllit 400 sc 1 l - 0, thumbnail

Syllit 400 SC, 1 liter

23,24 €

Na zalogi

Syllit 400 SC, 1 liter

sl agriphar fungicide syllit 400 sc 1 l - 0

Syllit 400 SC, 1 liter

Na zalogi

23,24 €
- +
23,24 €

Na zalogi

For delivery estimate, please log into your account and set the address.

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo

Informacije o izdelku

Fungicide Agriphar Syllit 400 SC, 1 litre

Dodatne informacije

Proizvajalec Agriphar
Pakiranje 1 litre
Ciljna uporaba Prebivalstvo
Rok uporabnosti (leta) 2
Formulacije SC-koncentrirana suspenzija
Aktivne snovi Dodin
Koncentracija aktivne snovi 400 g/litre
Pridelki Breskev, Češnja, Drevo marelice, Hruška, Jablana, Kutina, Sliva, Višnje
Bolezni Plesen paradižikovih listov, Venturija, Zvijanje listov breskve
Odmerek 0,13%, 0,2%, 0,13%
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H315 Povzroča draženje kože
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H400 Zelo strupeno za vodne organizme
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €200 in €300

  Koda popusta: NXLSL-2%

 • 4%
  Za naročila med €301 in €500

  Koda popusta: NXLSL-4%

 • 7%
  Za naročila nad €500

  Koda popusta: NXLSL-7%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.