• Nákupný vozík
 • Detaily objednávky
 • Objednávka dokončená
Komunikácia
Popis a informácie
Funkčnosť stránky
Ceny
Produkty – kvalita a efektivita
Kuriérska spoločnosť

Obchodné podmienky a pravidlá internetového obchodu

Pravidlá upresňujú pravidlá predaja prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný prostredníctvom internetovej stránky: www.nexles.com/sk. Kúpna zmluva sa uzatvára na území Rumunska a riadi sa rumunským právom. Produkty ponúkané spoločnosťou majú požadované doklady ktoré zabezpečujú právo na ich predaj v Rumunsku. Vlastníkom a správcom predajne sú:

Meno spoločnosti: PestControl Expert S.R.L.
Registrácia v EÚ DPH: RO 31008225
Dátum registrácie: 12.12.2012
Adresa sídla a korešpondenčná a doručovacia adresa: Rumunsko, Bukurešť, ulica Sfintii Voievozi, č. 65, 1. obvod, PSČ 010965
Fax: +40 31 814 51 06
E-mail: sk@nexles.com
Obchodná registrácia: J40/14657/12.12.2012 

I. Definície
Internetový obchod – obchod prevádzkovaný prostredníctvom internetovej stránky: www.nexles.com/sk v ktorom sa kúpna zmluva uzatvára v elektronickej podobe a prebieha za podmienok Predávajúci – naša spoločnosť.
Objednávateľ – fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (t. j. osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je úplne alebo čiastočne práceneschopná) a fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (t. j. osoba vo veku 13 až 18 rokov, ako aj osoby čiastočne práceneschopné), ktorá dostala predchádzajúci súhlas jeho štatutárneho zástupcu a ktorý uzatvorí alebo má v úmysle uzavrieť zmluvu alebo využíva ďalšie služby poskytované na stránkach internetového obchodu.
Registrovaný zákazník – Používateľ, ktorý registráciou v Obchode a akceptovaním Pravidiel uzavrel s Poskytovateľom služby zmluvu o poskytovaní predaja cez internet.
Produkt – tovar, ktorý je ponúkaný na predaj v internetovom obchode. Pravidlá – tieto pravidlá internetového obchodu v aktuálnom znení. Kúpna zmluva – zmluva o predaji produktu uzatvorená na diaľku prostredníctvom internetového obchodu. Objednávka – vyhlásenie, ktoré je urobené online a vyjadruje vôľu uzavrieť zmluvu (o objednávke produktu alebo služby).
Cookies – informácie, ktoré server ukladá do počítača alebo koncového zariadenia iného Používateľa (Zákazník) v textovom súbore, ktorý môže server prečítať pri nasledujúcom pripojení z počítača alebo koncového zariadenia iného Používateľa (Zákazník).
Newsletter – služba, ktorá je poskytovaná v elektronickej forme; spočíva v zasielaní obchodných a reklamných informácií záujemcom na nimi uvedenú e-mailovú adresu.

II. Všeobecné ustanovenia
Rozsah činnosti – zásielkový predaj dezinfekčných prostriedkov, deratizačné prostriedky, profesionálne čistiace prostriedky, rozprašovače, lapače, bezpečnostné zariadenia.
Predávajúci – za účelom uľahčenia uzatvorenia zmluvy poskytuje spoločnosť prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu nasledovné služby:
2a. registrácia a správa zákazníckeho účtu v internetovom obchode;
2b. spracovanie objednávkového formulára v internetovom obchode
2c. po súhlase Zákazníka – zasielanie obchodných informácií, akčných ponúk a pod. formou služby “Newsletter” service.
3. Poskytovanie elektronických služieb vo vyššie uvedenom rozsahu je bezplatné.
4. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb v rozsahu vedenia a správy účtu Zákazníka na Webovej stránke sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je uzatvorená ukončením procesu registrácie Zákazníka na Webovej stránke.
5. Zmluva o poskytovaní elektronickej služby, ktorá umožňuje uskutočnenie objednávky v internetovom obchode vyplnením objednávkového formulára, sa uzatvára na dobu určitú – po dobu vybavenia a spracovania objednávky – a je ukončená okamihom, keď objednávka je zadaná a prijatá.
6. Služba “Newsletter” je akceptovaná na dobu neurčitú. Zmluva je uzavretá, keď Zákazník súhlasí s tým, aby mu boli zasielané správy na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
7. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby predaja bez udania dôvodu, avšak len pred odoslaním objednaného produktu. Storno objednávky je možné vykonať: e-mailom
8. Reklamáciu je možné uplatniť na webovej stránke po prihlásení sa do účtu alebo odoslaním vyplneného Reklamačného formulára e-mailom. Reklamácie budú posúdené najneskôr do 30 dní.
9. Zákazník je povinný zadávať do systému údaje, ktoré sú v súlade so skutkovým stavom, slušnosťou a sú zákonné. Údaje, ktoré sú sprístupnené, nemôžu porušovať osobné práva a vlastnícke práva tretích osôb.
10. Predávajúci je platcom DPH, ktorý ku každej predajnej transakcii vystavuje doklad o predaji – faktúru –.
11. Objednávku je možné zadať iba elektronickou formou – na stránke internetového obchodu.
12. Obchodné informácie – cenníky, popisy, inzeráty a iné informácie o Produktoch, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Obchodu, sú formou výzvy na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka.
13. Akciové výpredaje a výpredaje zahŕňajú obmedzený počet Produktov a realizácia objednávok prebieha podľa poradia platieb prijatých za Produkty na bankový účet Predávajúceho až do vyčerpania zásob, ktoré sa vzťahujú na túto formu predaja.
14. Uznesenia týchto Poriadkov zohľadňujú všetky práva Zákazníka, ktorý je súčasne Spotrebiteľom v zmysle ustanovení zákona z 23. apríla 1964 Občianskeho zákonníka (zn. 16 ods. , bod 93 v znení neskorších predpisov), na ktoré má právo podľa platných právnych predpisov. V prípade, že by ustanovenia tohto nariadenia boli v rozpore s vyššie uvedenými ustanoveniami, tieto ustanovenia majú prednosť pred predchádzajúcimi.

III. Objednať
1. Internetový obchod realizuje objednávky s doručením do krajín Európskej únie.
2. Zákazník sa musí pred zadaním objednávky oboznámiť s Pravidlami. To, že sa s nimi oboznámil a akceptoval všetky ustanovenia Pravidiel, výslovne potvrdzuje pri registrácii v systéme a pred konečným potvrdením objednávky. Bez takéhoto potvrdenia nebude objednávkový formulár akceptovaný.
3. Objednávku je možné uskutočniť elektronickou formou 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
4. Ak je v zmluve uvedené, že je s ňou spojená povinnosť platby na strane Spotrebiteľa – na zabezpečenie platnosti zmluvy musí Spotrebiteľ potvrdiť, že si uvedomuje potrebu zaplatiť sumu, ktorá je uvedená v zmluve, a poskytnúť vyhlásenia prijatím objednávky prostredníctvom formulára: “„OBJEDNÁVKA”.
5. Realizácia objednávky (príprava a expedícia Produktov) Predávajúcim prebieha prijatím platby na účet.
6. Termín dodania objednávky pre produkty, ktoré sú skladom, je maximálne 5 pracovných dní, ktoré sa počítajú od dátumu uvedeného v predchádzajúcom bode. Vo väčšine prípadov sú objednávky realizované do 24 hodín. Dátum dodania objednávky pre produkty špecifické pre zákazníka bude špecifikovaný spolu s odoslaním objednávky.
7. Predávajúci je povinný poskytnúť zákazníkovi zakúpený tovar bezodkladne, najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy, ak nie je v zmluve uvedené inak. V prípade omeškania predávajúceho má spotrebiteľ právo určiť si iný termín dodania a po jeho uplynutí môže od zmluvy odstúpiť.

IV. Ceny
1. Ceny ponúkaných produktov sú v eurách a sú to ceny brutto (počítajú so zákonom vyžadovanou daňou vrátane DPH).
2. Ceny sú maloobchodné ceny a nezahŕňajú zľavy. Zľavy je možné prideliť individuálne.
3. Ceny produktov nezahŕňajú náklady na doručenie. Presná cena dopravy je stanovená pri prijatí objednávky a závisí od spôsobu dopravy a ceny objednávky. Pri vypĺňaní objednávkového formulára si zákazník zvolí spôsob dopravy a platby a svoj výber akceptuje.
4. Konečná cena pre objednávateľa je cena uvedená pri zadávaní objednávky.

V. Spôsoby platby
1. platba vopred – prevodom na bankový účet uvedený v údajoch predávajúceho alebo v potvrdení objednávky;
2. on-line platobný systém PayPal –systém spravovaný spoločnosťou PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zapísaná v R.C.S. Luxembourg pod číslom B 118 349) so sídlom v Luxemburgu, L-2449, držiteľ platnej licencie luxemburskej úverovej inštitúcie v zmysle čl. 2 zákona o finančnom sektore z 5. apríla 1993 (v neskoršom znení), ďalej len “„zákon”, a podlieha prísnemu dohľadu luxemburského kontrolného orgánu – Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisia pre dohľad nad finančným sektorom);
3. Platba kreditnou kartou - Platba môže byť vykonaná kreditnou alebo debetnou kartou. Budete presmerovaní na zabezpečenú stránku nášho partnera.
4. Ak sa Zákazník rozhodne uhrádzať zálohové platby prevodom, je povinný uhradiť platby vyplývajúce z Kúpnej zmluvy do 7 dní od jej uzavretia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VI. Doprava
1. Poštovné (ceny doručenia) sa účtujú podľa aktuálnych cenníkov kuriérskych spoločností a závisia od hmotnosti a veľkosti zásielky a spôsobu prepravy. Po vyplnení online predajného formulára je zákazník informovaný o nákladoch, vyberie si spôsob dopravy a akceptuje náklady na doručenie spolu s objednávkou.
2. Podrobnosti o nákladoch a spôsoboch dopravy sú uvedené v časti “„Doručenie” na webovej stránke internetového obchodu.
3. Náklady na doručenie hradí Zákazník, pokiaľ nie je v popise ponuky uvedené inak.
4. Zakúpené produkty sú odosielané kuriérskymi spoločnosťami podľa výberu v procese platby.
5. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri zadávaní objednávky a doručovacej služby nájdete na nasledujúcej stránke: Ako zadať objednávku & Doručovacia služba.
6. Konečná cena doručenia sa vypočíta automaticky v procese pokladne na základe geografickej polohy kupujúceho a samotnej zásielky.

VII. Právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) v prípade predaja na diaľku
1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvorí “zmluvu o predaji na diaľku” má právo od nej odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Produktu v súlade s Núdzovým nariadením č. 34/2014. Predaný tovar sa považuje za odovzdaný kupujúcemu okamihom, keď predávajúci odovzdá tovar dopravcovi, pokiaľ predávajúci nemal vplyv na výber dopravcu uskutočnený kupujúcim. Lehotu je kupujúci dodržaný, keď v tejto lehote predloží predávajúcemu vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Je dôležité, aby vyhlásenie bolo zaslané v elektronickej forme. Po odoslaní vyhlásenia v elektronickom formulári predávajúci bezodkladne zašle spotrebiteľovi oznámenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
2. Spotrebiteľ má od odoslania prehlásenia 14 kalendárnych dní (počítaných odo dňa odoslania prehlásenia) na zaslanie produktu späť na korešpondenčnú adresu uvedenú v údajoch Predávajúceho, pokiaľ mu Predávajúci neponúkol vyzdvihnutie Tovaru. O dodržaní termínu rozhodne dátum odoslania.
3. Spotrebiteľ má právo na vrátenie tovaru len v prípade, ak výrobok nejaví známky používania.
4. redávajúci vráti kupujúcemu všetky platby do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia. Predávajúci však môže pozastaviť vrátenie platieb až do prevzatia produktu. Predávajúci vracia platby rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ jednoznačne nesúhlasil s inou formou vrátenia tovaru, pri ktorej mu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.
5. Priame náklady na vrátenie Produktu Predávajúcemu hradí Spotrebiteľ (Zákazník).
6. Predávajúci nepreberá zásielky zaslané na dobierku.
7. Spätná zásielka by mala byť riadne chránená proti poškodeniu pri preprave.
8. V prípade online transakcií kartou musia byť sumy vrátené na pôvodnú kartu, z ktorej boli peniaze prijaté.

VIII. Zodpovednosť za záruku a garanciu pri predaji tovaru Spotrebiteľovi
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Produkt, ktorý je predmetom zmluvy, bez vád.
2. Predávajúci je oslobodený od záruky, ak spotrebiteľ pri podpise zmluvy o vade vedel.
3. V prípade, že Spotrebiteľ zistí vadu alebo nezrovnalosť dodaného Produktu so Zmluvou, má právo uplatniť reklamáciu.
4. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné, aby spotrebiteľ vyplnil reklamačný protokol alebo inou formou opísal dôvody reklamácie a nároky ohľadom odstránenia vád a zaslal ho elektronickou formou (e-mailom), resp. poštou na korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v hlavičkovom papieri.
5. Ak má predávaná vec vady, môže zákazník podať žiadosť so žiadosťou o zníženie ceny alebo s vyhlásením o odstúpení od zmluvy, pokiaľ predávajúci vadnú vec nevymení za tovar bez vád alebo opraví. vada okamžite a bez zbytočných ťažkostí.
6. Znížená cena by mala byť úmerná cene, ktorá bola dohodnutá v zmluve tak, aby sa rovnala hodnote chybného výrobku v porovnaní s výrobkom bez chýb.
7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu.
8. Ak má predávaná vec vady, môže kupujúci požadovať výmenu veci za vec bez vád alebo opravu vady. Predávajúci je povinný v primeranej lehote a bez zbytočných ťažkostí pre Kupujúceho vymeniť chybnú vec za produkt bez vád. Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť požiadavke kupujúceho, ak je zhotovenie produktu v súlade so zmluvou spôsobom zvoleným kupujúcim nemožné, alebo ak si to v porovnaní s druhým spôsobom zosúladenia produktu so zmluvou vyžaduje nadmerné náklady.
9. Predávajúci posúdi reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie a o stave reklamácie informuje spotrebiteľa poštou alebo e-mailom.
10. V prípade uznania reklamácie predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky náklady spojené s reklamáciou a vzniknuté spotrebiteľovi. Predávajúci uhradí dlžnú sumu na bankový účet spotrebiteľa alebo poštovou poukážkou.

IX. Spracovanie a ochrana osobných údajov
1. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté v procese zadávania objednávky, slúžia iba na uzatvorenie, zmeny alebo zánik zmluvy medzi poskytovateľom služieb a spotrebiteľom a na realizáciu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb službu alebo realizáciu objednávky a nie sú sprístupnené iným inštitúciám a tretím stranám – s výnimkou tých, ktoré sú popísané v bode 2.
2. V prípade predaja produktov prostredníctvom internetového obchodu sú za účelom doručenia produktov osobné údaje spotrebiteľa, ktoré sú nevyhnutné pre adresovanie a doručenie zásielky, odovzdávané spoločnostiam, ktorých podnikateľskou činnosťou sú expedičné zásielky - v najmä kuriérskej firme –spolu s expedíciou a v prípade využitia online systému priamych platieb správcovi platobného systému.
3. Správcom osobných údajov spotrebiteľa, ktoré zhromažďuje internetový obchod, je spoločnosť
4. Ak sa Zákazník prihlási k odberu “Newsletter”, dostane ho na uvedenú adresu. Odhlásenie zo služby je možné kedykoľvek.
5. Zákazník má prístup k svojim údajom. Údaje môžu byť zmenené alebo môže spotrebiteľ kedykoľvek požiadať o ich vymazanie.
6. Spotrebiteľ môže svoje osobné údaje poskytnúť dobrovoľne, ak však neposkytne osobné údaje, ktoré sú uvedené v Poriadku a ktoré sú potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronickej služby, uzavretie a vykonanie tejto dohody môže byť nemožné. Spotrebiteľ výslovne súhlasí s registráciou a spracovaním osobných údajov pred registráciou v systéme.
7. Plnenie Zmluvy je možné za predpokladu, že budú poskytnuté nasledovné údaje Spotrebiteľa: – celé meno; – adresa dodania; – emailová adresa; – telefónne číslo.

X. Záverečné ustanovenia
1. Obsah Pravidiel je kedykoľvek dostupný v sekcii Predpisy na webovej stránke Predávajúceho a môže byť Kupujúcim kedykoľvek skopírovaný a vytlačený. Obsah Nariadenia môže byť Spotrebiteľovi na jeho žiadosť zaslaný aj poštou alebo e-mailom.
2. Pre otázky, ktoré nie sú určené v týchto nariadeniach, platia nasledujúce právne ustanovenia
3. Ak by akékoľvek predpisy zahrnuté v tomto dokumente odporovali tým, ktoré sú vymenované vyššie, alebo iným rumunským predpisom – tieto budú mať prednosť pred tými, ktoré sú formulované v predpisoch.
4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dokumentu považovali za nezákonné, neplatné alebo akýmkoľvek iným spôsobom nevymožiteľné v medziach stanovených zákonom, budú oddelené v rozsahu určenom zákonom. V ostatných prípadoch sú Nariadenia naďalej účinné.
5. Všetky názvy Produktov, ktoré ponúka Internetový obchod, slúžia na účely identifikácie a môžu byť chránené a vyhradené na základe ustanovení zákona o priemyselnom vlastníctve.
6. Všetky fotografie použité na webovej stránke sú chránené. Nie je možné ich kopírovať bez súhlasu Správcu webovej stránky.

Zoznam zliav

 • 2%
  Pre objednávky od €350 od €500

  Zľavový kód: NXLSK-2%

 • 4%
  Pre objednávky od €500 od €1000

  Zľavový kód: NXLSK-4%

 • 5%
  Pre objednávky nad €1000

  Zľavový kód: NXLSK-5%

 • Žiadna zo zliav sa nevzťahuje na produkty v kategóriách „Postrekovače Foggers“ a „Špeciálne jednotky“.
 • V nákupnom košíku nie je možné nahromadiť viac kupónov