• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl syngenta herbicide axial 050 ec 5 l - 0, thumbnail

Axial 050 EC, 5 litrov

341,17 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Axial 050 EC, 5 litrov

sl syngenta herbicide axial 050 ec 5 l - 0

Axial 050 EC, 5 litrov

Na zalogi

341,17 €
- +
Brezplačna Dostava
341,17 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Syngenta Axial 050 EC, 5 litres

Dodatne informacije

Proizvajalec Syngenta
Pakiranje 5 litrov
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi Pinoxaden
Koncentracija aktivne snovi 12,5 g/liter, 50 g/liter
Proti Divji oves, Navadni srakoperec
Pridelki Ječmen, Pšenica
Odmerek 0.9 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo, ULV-hladna megla

Previdnostne izjave

 
 
 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje
P321 Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi)
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H315 Povzroča draženje kože
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 Povzroča hudo draženje oči
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H400 Zelo strupeno za vodne organizme
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.