• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si prisman disinfectant innolin high 5 l - 0, thumbnail

Dezinfektanti Innolin High, 5 litrov

80,31 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Innolin High, 5 litrov

si prisman disinfectant innolin high 5 l - 0

Dezinfektanti Innolin High, 5 litrov

Na zalogi

80,31 €
- +
80,31 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Razkužilo Prisman Innolin High, 5 litrov

Dodatne informacije

Proizvajalec Prisman
Pakiranje 5 litrov
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Formulacije Tekočina
Zdravljenje Medicinski instrumenti, Sanitarne površine
Spekter Baktericidno, Fungicidno, Mikobaktericidno, Virucidno
Patogeni Ecoli, Kandidoza, MRSA
Aktivne snovi Didecil dimetil amonijev klorid, N-3-aminopropil-N-dodecil-1-3-propandiamin

Previdnostne izjave

 
 
 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.