• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si ghilotina insecticide natural protector aerosol 150 ml - 6, thumbnail

Insekticid i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

Regular Price: 8,56 €

5,99 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

si ghilotina insecticide natural protector aerosol 150 ml - 6

Insekticid i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

Na zalogi

Regular Price: 8,56 €

5,99 €

- +

Regular Price: 8,56 €

5,99 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci

Informacije o izdelku

Insekticid Ghilotina i12 Natural Protector Aerosol, 150 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Ghilotina
Pakiranje 150 ml
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci
Formulacije Aerosol
Tip Nanosa Aerosol
Aktivne snovi Izvleček piretruma, Piperonil butoksid
Koncentracija aktivne snovi 0.2 %; 1 %
Način delovanja ob stiku
Vonj rahel
Znebi se Ameriški ščurki, Bolhe, Klopi, Komarji, Lobadar, Molji hrane, Molji oblačil, Mravlje, Muhe, Nemški ščurki, Ose, Škodljivci tobaka

Previdnostne izjave

 
 
 
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga
P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P264 Po uporabi temeljito umiti ..
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
P391 Prestreči razlito tekočino
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi
P405 Hraniti zaklenjeno
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol
H315 Povzroča draženje kože
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.