• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si ghilotina insecticide i38 6 segal ew 500 ml - 1, thumbnail

Insekticid i38.6 Segal EW, 500 ml

Regular Price: 94,46 €

57,62 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

i38.6 Segal EW, 500 ml

si ghilotina insecticide i38 6 segal ew 500 ml - 1

Insekticid i38.6 Segal EW, 500 ml

Na zalogi

Regular Price: 94,46 €

57,62 €

- +

Regular Price: 94,46 €

57,62 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Ne more ga uporabiti
Prebivalstvo
 
Lahko ga uporabi
Profesionalci

Informacije o izdelku

Insekticid Ghilotina i38.6 Segal EW, 500 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Ghilotina
Pakiranje 500 ml
Ciljna uporaba Profesionalci
Formulacije EW-Emulzija v vodi
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo
Aktivne snovi Cipermetrin, Piperonil butoksid, Tetrametrin
Koncentracija aktivne snovi 14.5%; 19.3%; 4.8%
Način delovanja ob stiku, ob zaužitju
Vonj rahlo draži
Odmerek 5-10 ml/L
Znebi se Ameriški ščurki, Bolhe, Komarji, Molji hrane, Molji oblačil, Mravlje, Muhe, Nemški ščurki, Ose, Pajki, Pršice, Srebrna ribica, Vinska Mušica

Previdnostne izjave

 
 
 
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P264 Po uporabi temeljito umiti ..
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi
P405 Hraniti zaklenjeno
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
H319 Povzroča hudo draženje oči
H351 Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.