• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si sharda cropchem fungicide folimorf wg 20 g - 1, thumbnail

Folimorf WG, 20 g

1,21 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Folimorf WG, 20 g

si sharda cropchem fungicide folimorf wg 20 g - 1

Folimorf WG, 20 g

Na zalogi

1,21 €
- +
1,21 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Fungicide Sharda Cropchem Folimorf WG, 20 g

Dodatne informacije

Proizvajalec Sharda Cropchem
Pakiranje 20 g
Formulacije WG-disperzibilne zrnca v vodi
Aktivne snovi Dimetomorf, Folpet
Koncentracija aktivne snovi 113 g/l, 600 g/l
Pridelki Vinograd
Bolezni Peronosporales, Plesen, Praškasta plesen
Odmerek 2 kg/ha
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
 
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P363 Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 Povzroča hudo draženje oči
H351 Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.