• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si belchim fungicide tebucur 250 ew 1 l - 0, thumbnail

Tebucur 250 EW, 1 liter

36,63 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Tebucur 250 EW, 1 liter

si belchim fungicide tebucur 250 ew 1 l - 0

Tebucur 250 EW, 1 liter

Na zalogi

36,63 €
- +
36,63 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Fungicid Belchim Tebucur 250 EW, 1 liter

Dodatne informacije

Proizvajalec Belchim
Pakiranje 1 litre
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 2
Formulacije EW-Emulzija v vodi
Aktivne snovi Tebukonazol
Koncentracija aktivne snovi 250 g/l
Pridelki Ječmen, Oljna repica, Pšenica
Bolezni Alternarija, Črtasto obarvani listi, Plesen, Praškasta plesen, Rja, Septoria
Odmerek 0.5-1 l/ha
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P391 Prestreči razlito tekočino
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi
P405 Hraniti zaklenjeno
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H400 Zelo strupeno za vodne organizme
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €200 in €300

  Koda popusta: NXLSL-2%

 • 4%
  Za naročila med €301 in €500

  Koda popusta: NXLSL-4%

 • 7%
  Za naročila nad €500

  Koda popusta: NXLSL-7%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.