• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl bayer herbicide equip 1 l - 0, thumbnail

Equip, 1 liter

26,87 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Equip, 1 liter

sl bayer herbicide equip 1 l - 0

Equip, 1 liter

Na zalogi

26,87 €
- +
26,87 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Herbicide Bayer Equip, 1 litre

Dodatne informacije

Proizvajalec Bayer
Pakiranje 1 litre
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 2
Formulacije SC-koncentrirana suspenzija
Aktivne snovi Florasulam, Izoksadifen-etil (varovalo)
Koncentracija aktivne snovi 22,5 g/liter, 22,5 g/liter
Proti Čičerika, Divja gorčica, Divje redkev, Divji oves, Johnsonova trava, Letno živo srebro, Navadna kurja češnjica, Navadni kristavec, Navadni plešec, Navadni srakoperec, Njivski lisičji rep, Pasje zelišče, Plazeča pirnica, Rumeni lisičji rep, Žametni list
Pridelki Koruza
Odmerek 1-2.5 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletne dvokaličnice, enoletnica
Tip Nanosa Aerosol

Previdnostne izjave

 
 
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P331 NE izzvati bruhanja
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H315 Povzroča draženje kože
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H319 Povzroča hudo draženje oči
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H373 Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne, H400
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €200 in €300

  Koda popusta: NXLSL-2%

 • 4%
  Za naročila med €301 in €500

  Koda popusta: NXLSL-4%

 • 7%
  Za naročila nad €500

  Koda popusta: NXLSL-7%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.