• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si arysta lifescience insecticide crop deltagri 100 ml - 1, thumbnail

Deltagri, 100 ml

4,16 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Deltagri, 100 ml

si arysta lifescience insecticide crop deltagri 100 ml - 1

Deltagri, 100 ml

Na zalogi

4,16 €
- +
4,16 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Insecticide crop Arysta Lifescience Deltagri, 100 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec Arysta Lifescience
Pakiranje 100 ml
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi Deltametrin
Koncentracija aktivne snovi 25g/l
Pridelki Breskev, Češnja, Drevo marelice, Grain, Jablana, Jajčevec, Ječmen, Koruza, Krompir, Lucerna, Oljna repica, Ovs, Paradižnik, Sladkorna pesa, Sliva, Solata, Vinograd, Zelje
Bio Pridelki Ni primerno
Način delovanja ob stiku, ob zaužitju
Škodljivci pridelkov gosenice, Koloradski hrošč, Resarji, sadni črvi
Odmerek 0.2-0.6 l/ha
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo
Vonj rahel

Previdnostne izjave

 
 
 
 
 
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P331 NE izzvati bruhanja
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H315 Povzroča draženje kože
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.