• Korpa
 • Detalji Porudžbine
 • Porudžbina Obavljena
Komunikacija
Opis i Informacija
Funkcionalnost sajta
Cene
Proizvodi - Kvalitet i Efikasnost
Kurirska Kompanija

Odredbe i uslovi i Pravila Onlajn Kupovine

Propisi preciziraju pravila kupovine na onlajn prodavnici koja funcioniše na veb sajtu: www.nexles.com/rs. Ugovor o prodaji se zaključuje na teritoriji Rumunije i subjekt je rumunskog prava. Proizvodi koje nudi kompanija imaju neophodnu dokumentaciju koja osigurava pravo na prodaju u Rumuniji. Vlasnik i administrator ove prodavnice je:

Ime kompanije: PestControl Expert S.R.L.
Registracija za EU PDV: RO 31008225
Datum registracije: 12.12.2012
Registrovana adresa kancelarije i adresa za komunikaciju i dostavu: Rumunija, Bukurešt, Sfinții Voievozi ulica, br. 65, distrikt 1, poštanski broj 010965
Fax: +40 31 814 51 06
E-mail: rs@nexles.com
Trgovinska registracija: J40/14657/12.12.2012 

I. Definicije
Onlajn prodavnica - prodavnica koja funkcioniše na veb sajtu: www.nexles.com/rs in na kojem se zagljučuje ugovor o prodaju se obavlja u elektronskoj formi i obavlja se prema odredbama i uslovima Prodavac - naša Kompanija.
Kupac – fizičko lice sa punom poslovnom sposobnošću (odnosno osoba starija od 18 godina koja nije u potpunosti ili delimično onesposobljena) i fizičko lice sa ograničenom poslovnom sposobnošću (odnosno osoba između 13 i 18 godina kao i delimično onesposobljena lica) koja su primila pređašnji dogovor od strane njihovog zakonskog zastupnika i koje zaključuju ili nameravaju da zaključe ugovor ili koriste druge usluge koje se nude na veb sajtu onlajn prodavnice.
Registrovani kupac - Korisnik koji je ušao u ugovorni odnos koji se odnosi na prodaju putem Interneta sa Pružaocem Usluge registracijom u Prodavnici i prihvatanjem Pravila.
Proizvod - predmet koji je stavljen na prodaju na onlajn prodavnici. Pravila - trenutna Pravila onlajn prodavnice u njihovoj sadašnjoj formulaciji. Ugovor o prodaji - ugovor o prodaju proizvoda zaključen na daljinu putem onlajn prodavnice. Porudžbina - onlajn deklaracija kojom se izražava spremnost za zaključenje ugovora (koji se odnosi na poručivanje proizvoda ili usluga).
Kolačići - informacije koje se čuvaju od strane servera na kompjuteru ili terminalnom uređaju drugog Korisnika (Kupca) u vidu tekstualnog falja koji se može čitati od strane servera tokom sledeće konekcije od strane kompjutera ili terminalnog uređaja drugog Korisnika (Kupca).
Bilten - servis koji se pruža u elektronskoj formi; sastoji se od slanja komercijalnih i marketinških informacija za interes osoba na e-mail adresu koju sami dostave.

II. Opšte Odredbe
Opseg aktivnosti - poštanska porudžbina dezinfektanata, supstanci za kontrolu štetočina, proizvodi za profesionalno čišćenje, raspršivači, zamagljivači, zamke, sigurnosna oprema
Prodavac - kako bi olakšao zaključivanje ugovora, kompanija nudi sledeće usluge kroz veb stranicu Onlajn prodavnice:
2a. registracija i administracija naloga Kupca na onlajn prodavnici;
2b. obrada narudžbenice na onlajn prodavnici
2c. nakon ugovora sa Kupcem - slanje komercijalnih informacija, promotivnih ponuda, itc. U obliku “Bilten” servisa.
3. Pružanje elektronskih usluga u gore pomenutom opsegu je besplatno.
4. Sporazum o pružanju elektronskih usluga u opsegu održavanja i administracije naloga Kupca na Veb stranici se zaključuje na neodređeni period. Sporazum se zaključuje po završetku registracionog procesa korisnika na Veb stranici.
5. Sporazum o pružanju elektronskih usluga koji omogućava obavljanje Porudžbine putem Onlajn prodavnice uz popunjavanje formulara za porudžbinu se zaključuje na određeni period - za vreme završetka i obrade porudžbine - i završava se odmah po završetku obavljanja Porudžbine i njenog prihvatanja.
6. The “Bilten” servis se prihvata na neodređen period. Sporazum je zaključen kad Kupac prihvati da će . . primati poruke na svoju e-mail adresu koja je navedena tokom registracije.
7. Kupac može odustati od ugovora o pružanju usluge prodaje bez pružanja razlog, ali jedino pre nego što je naručeni proizvod poslat. Otkazivanje porudžbine se može obaviti: e-mailom
8. Žalbe se mogu podneti na veb sajtu nakon prijavljivanja na nalog ili slanjem popunjenog Žalbenog obrasca putem e-maila. Žalbe će se razmotriti u roku ne dužem od 30 dana.
9. Kupac je u obavezi da u sistem unese podatke koji su tačni, pristojni za javnost i legalno. Podaci koji se dostave ne mogu prekršiti lična prava i prava svojine trećih lica.
10. Prodavac je PDV obveznik koji izdaje prodajni list – fakturu – za svaku prodajnu transakciju.
11. Porudžbina se može obaviti jedino u elektronskom formatu – na Onlajn Prodavnica Veb Sajtu.
12. Komercijalne informacije – lista cena, opisi, reklame i drudge informacije o Proizvodima koji se nalaze na našem veb sajtu Prodavnice su vrsta pozivnice za zaključenja ugovora u okviru značenja čl. 71 Građanskog Zakonika.
13. Promotivne prodaje i prodaje obuhvataju određeni broj Proizvoda i izvršenje porudžbine se obavlja prema redosledu plaćanja primljenih za Proizvode na bankovnom računu Prodavca sve dok se zalihe koje se odnose na ovu formu ne budu istrošene.
14. Rešenja ovog pravilnika uzimaju u obzir prava Kupca koji je istovremeno i Konzument, u smislu odredaba Akta od 23 Aprila iz Građanskog Zakonika iz 1964. godine (Dz. U. Br. 16, tačka 93, sa kasnijim izmenama i dopunama). U slučaju da odredbe ovog Pravilnika budu u suprotnosti sa gore navedenim odredbama, ovi drugi imaju primat nad prvima.

III. Porudžbina
1. Onlajn prodavnica izvršava porudžbine sa dostavom za države članice Evropske unije.
2. Pre obavljanja porudžbine kupac mora pročitati Pravilnik. Činjenica da je kupac upoznat sa Pravilnikom i da prihvata sve odredbe Pravilnika se ekspresno potvrđuje od strane kupca tokom registracije u sistemu i pre poslednjeg prihvatanja porudžbine. U slučaju da ovo prihvatanje izostane, porudžbina neće biti poslata.
3. Porudžbina se može obaviti elektronskim putem tokom celog dana, svih sedam dana u nedelji.
4. Ukoliko je sporazumom predviđeno da isti povlači obavezu plaćanja po strani Potrošača – kako bi se osigurala validnost sporazuma Potrošač mora potvrditi da shvata neophodnost plaćanja svote koja je utvrđena sporazumom i dostaviti deklaraciju putem prihvatanja porudžbine formom: “PORUČI”.
5. Izvršenje porudžbine (priprema i slanje Proizvoda) od strane Prodavca se obavlja po prijemu uplate na račun.
6. Datum dostave proizvoda koji su dostupni na lageru iznosi najviše pet radnih dana, koji se broje od datuma koji je naznačen u prethodnoj tački. U najvećem broju slučajeva, porudžbine se izvršavaju u roku od 24 časa. Datum dostave proizvoda specifičnih za kupca će biti naznačeni tokom obavljanja porudžbine.
7. Prodavac je u obavezi da Kupcu dostavi proizvod odmah, ne duže od 30 dana od zaključenja sporazuma, osim ukoliko drugačije nije naznačeno sporazumom. U slučaju kašnjenja Prodavca, Potrošač ima pravo da odredi drugi dan dostave i po njegovom isteku Potrošač se može povući iz sporazuma.

IV. Cene
1. Cene ponuđenih proizvoda su u Eurima i označavaju bruto cene (dozvoljavaju obavezne poreze koje propisuje zakon uključujući PDV).
2. Cene su maloprodajne i ne uključuju popuste. Popusti se mogu dodeliti na individualnoj osnovi.
3. Cene proizvoda ne uključuju troškove dostave. Tačni troškovi dostave se određuju tokom primanja porudžbine i zavisi od načina dostave i troškova porudžbine. Prilikom popunjavanja narudžbenice, Kupac bira način dostave i plaćanja i prihvata svoj izbor.
4. Finalna cena za Kupca je cena koja je navedena prilikom obavljanja porudžbine.

V. Način plaćanja
1. avansno plaćanje – obavlja se transferom na bankovni račun koji je naveden u podacima Prodavca ili u potvrdi porudžbine;
2. onlajn PayPal sistem plaćanja – sistem koji sprovodi PayPal (Evropa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (registrovan u R.C.S. Luksemburg pod brojem B 118 349) sa registrovanom kancelarijom u Luksemburgu, L-2449, koji poseduje važeću licencu kao luksemburška kreditna institucija u okviru značenja čl. 2 Akta o finansijskom sektoru iz 5 Aprila 1993. godine (sa kasnijim izmenama), u daljem tekstu “Akt”, predmet je strogog nadzora od strane luksemburškog kontrolnog tela – Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisija za nadzor finansijskog sektora);
3. Plaćanje Kreditnom Karticom - Plaćanje se može obaviti Kreditnom ili Debitnom karticom. Bićete preusmereni na bezbednu stranicu našeg partnera.
4. Ukoliko Kupac odluči da obavi avansno plaćanje transferom on je u obavezi da obavi plaćanje koje proističe iz Ugovora o Prodaji u roku od 7 dana od njegovog zaključenja, osim ukoliko se partije ne usaglasa drugačije.

VI. Slanje pošiljke
1. Troškovi slanja pošiljke (troškovi dostave) se naplaćjuju u skladu sa našim trenutnim cenovnicima kurirskih firmi i zavise od težine i veličine pošiljke kao i načina dostave. Po kompletiranju onlajn narudžbenice, Kupac je informisan o troškovima te bira način slanja pošiljke i prihvata troškove ostave zajedno sa obavljanjem Porudžbine.
2. Detalji o troškovima i načinima dostave su definisani u sekciji “Dostava” na veb-sajtu onlajn prodavnice.
3. Troškovi dostave su pokriveni od strane Kupca osim u slučaju kada opis ponude ne definiše drugačije.
4. Kupljeni proizvodi se šalju od strane kurirskih kompanija onako kako je odabrano tokom procesa plaćanja.
5. Detalji o proceduri obavljanja porudžbine i servisu dostave mogu se pronaći na sledećoj stranici: Kako poručiti i Dostava.
6. Finalna cena dostave se računa automatski tokom procesa plaćanja i bazirana je na geo-lokaciji kupca i samoj pošiljci.

VII. Pravo na povlačenje iz Sporazuma (povratak dobara) u slučaju prodaje na daljinu
1. Potrošač koji zaključuje “sporazum o prodaji na daljinu” ima pravo da se iz istog povuče bez pružanja razloga, u roku od 14 kalendarskih dana od datuma primanja Proizvoda, u skladu sa Hitnom Uredbom br. 34/2014. Prodati proizvodi se smatraju predati Kupcu onog momenta kada Prodavac preda dobra tegljaču, pod uslovom da Prodavac nema uticaja nad izborom tegljača kojeg bira Kupac. Rok će biti ispoštovan kada Kupac u ovom vremensku okviru dostavi Prodavcu deklaraciju o povlačenju iz sporazuma. Važno je da deklaracija bude dostavljena elektronskim putem. Nakon dostavljanja deklaracije elektronskim putem, prodavac će Potrošaču odmah poslati notu o prijemu deklaracije o povlačenju iz sporazuma.
2. Nakon slanja deklaracije, potrošač ima 14 kalendarskih dana (računajući od dana slanja deklaracije) da vrati proizvod na adresu prepiske koja je navedena u podacima Prodavca, osim ukoliko Prodavac ne ponudi da sam preuzme Proizvod. Datum otpreme će odlučiti da li je rok ispoštovan.
3. Potrošač ima pravo da vrati proizvode jedino ukoliko proizvod pokazuje naznake neupotrebljivosti.
4. Prodavac će Kupcu vratiti sav novac u roku od 14 kalendarskih dana od datuma prijema deklaracije. Međutim, Prodavac se može uzdržati od buduće refundacije sve dok ne primi proizvod. Prodavac vraća novac istim načinom plaćanja koji je korišćen od strane Potrošača osim ukoliko Potrošač jasno ne pristane na drugi vid plaćanja koji za njega ne izaziva dodatne troškove.
5. Potrošač (Kupac) pokriva direktne troškove povratka Proizvoda Prodavcu).
6. Prodavac ne prihvata pošiljke poslate sa plaćanjem po uzeću.
7. Povratak pošiljke treba pravilno zaštititi od oštećenja tokom transporta.
8. U slučaju onlajn transakcije karticom, svota mora biti povraćena na prvobitnu karticu sa koje je novac primljen.

VIII. Odgovornost za garaciju i garancija koja se odnosi na prodaju dobara Potrošaču
1. Prodavac je obavezan da dostavi Proizvod, na osnovu toga što je subjekt ugovora, bez defekata.
2. Prodavac je oslobođen odgovornosti za garanciju ukoliko je Potrošač bio svestan defekata tokom potpisivanja ugovora.
3. Ukoliko Potrošač identifikuje defekt ili neusaglašenost dostavjenog Proizvoda sa Ugovorom, Potrošač ima pravo na podnošenje žalbe.
4. Kako bi podneo žalbu, Potrošač mora popuniti žalbeni protokol ili opisati razloge za podnošenje žalbe i zahteve u pogledu reparacija i defekata u drugom obliku i poslati je u elektronskom formatu (e-mail) ili poštom na adresu Prodavca koja je navedena u memorandumu.
5. Ukoliko je prodati proizvod defektan, Kupac može predati aplikaciju sa zahtevom za smanjenje cene ili može predati deklaraciju o povlačenju iz sporazuma, osim ukoliko Prodavac zameni defektni proizvod proizvodom koji nema defekata, ili odmah popravi defekat bez nepotrebne neprijatnosti.
6. Smanjena cena treba biti proporcionalna ceni koja je dogovorena sporazumom kako bi bila jednaka vrednosti oštećenog proizvoda kada se poredi sa vrednosti proizvoda bez defekata.
7. Kupac se ne može povući iz sporazuma ukoliko je defekt nevažan.
8. Ukoliko je prodati proizvod defektan, Kupac može tražiti zamenu predmeta za onaj bez defekata ili zahtevati popravku defekta. Prodavac je u obavezi da zameni pokvareni proizvod za proizvod bez defekata u razumnom vremenskom okviru bez dalje neprijatnosti za Kupca. Prodavac može odbiti da se usaglasi sa zahtevom Kupca ukoliko je nemoguće uskladiti proizvod sa ugovorom na način koji je izabrao kupac, ili ako u poređenju sa drugim načinom izrade proizvoda u skladu sa ugovorom iziskuje prevelike troškove.
9. Prodavac će razmotriti žalbu bez nepotrebnog odlaganja, ne duže od 30 kalendarskih dana od datuma prijema žalbe i obavestiti Potrošača o statusu žalbe poštom ili e-mailom.
10. Ukoliko žalba bude prihvaćena, Prodavac će Potrošaču vratiti sve troškove povezane sa žalbom i nanesene Potrošaču. Prodavac će platiti navedenu svotu Potrošačevoj banci ili poštom.

IX. Obrađivanje i zaštita ličnih podataka
1.Svi lični podaci koji su dostavljeni tokom obavljanja porudžbine se koriste samo za zakjučenje, izmene, ili raskidanje Sporazuma između Pružaoca Usluga i Potrošača i za sprovođenje Ugovora o prodaji ili ugovora o pružanju elektronskih usluga ili izvršenje porudžbine i nisu dostupni drugim institucijama i trećim stranama – osim uz izuzetke koji su navedeni u tački 2.
2. U slučaju prodaje proizvoda putem onlajn prodavnice, kako bi proizvod bio dostavljen, lični podaci Potrošača koji su neophodni za adresiranje i dostavu pošiljke se šalju kompanijama koje se bave slanjem pošiljki - posebno kurirskoj firmi – zajedno za dostavom i u slučaju upotrebe onlajn sistema direktnog plaćanja administratoru sistema za plaćanje.
3. Administrator ličnih podataka Potrošača koji se sakupljaju na Onlajn prodavnici je kompanija
4. Ukoliko se Potrošač prijavi na “Bilten”, primaće ga na dostavljenu adresu. Odjavljivanje od ovog servisa je moguće u bilo kom trenutku.
5. Kupac ima pravo na pristup svojim podacima. Podaci se mogu izmeniti ili Potrošač može zahtevati njihovo brisanje u bilo kom trenutku.
6. Potrošač može dobrovoljno dostaviti svoje lične podatke, međutim, ukoliko ne dostavi podatke koji su navedeni u Odredbama i koji su neophodni za zaključenje Ugovora o prodaji ili Ugovora o pružanju elektronskih usluga, zaključenje i sprovođenje ovog sporazuma je nemoguće. Potrošač isključivo pristaje na registraciju i obradu ličnih podataka pre registracije u sistemu.
7. zvršenje Sporazuma će biti moguće pod uslovom da su dostupni sledeći podaci Potrošača: – puno ime i prezime; – adresa dostave; – e-mail adresa; – broj telefona.

X. Završne Odredbe
1. Sadržaj odredbi je dostupan u sekciji Odredbe na veb stranici Prodavca u svakom trenutku i može se kopirati i štampati od strane kupca u bilo kom trenutku. Sadržaj Odredbi se može poslati Potrošaču e-mailom na njegov zahtev.
2. Za probleme koji nisu determinisani u trenutnim Odredbama primenjivaće se sledeće pravne odredbe
3. Ukoliko bilo koja odredba navedena u ovom dokumentu bude suprotna gore-navedenim pravilima ili rumunskim zakonima – ovi drugi će imati primat nad onima koji su formulisani u Odredbama.
4. Ukoliko bilo koja odredba ovog dokumenta bude smatrana nelegalnom, nevalidnom ili na bilo koji način nesprovodljivom u okvirima koje nalaže zakon, onda će te odredbe biti ukinute u onoj meri koju određuje zakon. U drugim slučajevima, Odredbe će nastaviti da važe.
5. Sva imena Proizvoda koje nudi Onlajn prodavnica se koriste za svrhu identifikacije i mogu biti zaštićeni i rezervisani prema odredbama Akta o pravu industrijske svojine.
6. Sve fotografije koje se koriste na Veb stranici su zaštićene. Ne mogu se koristiti bez odobrenja Administratora veb-sajta.

Spisak Popusta

 • 2%
  Za porudžbine između 40.000 RSD i 60.000 RSD

  Popust kod: NXLRS-2%

 • 4%
  Za porudžbine između 60.000 RSD i 118.000 RSD

  Popust kod: NXLRS-4%

 • 5%
  Za porudžbine preko 118.000 RSD

  Popust kod: NXLRS-5%

 • Ni jedan popust se ne odnosi na proizvode u kategorijama ‘Raspršivači-Zamagljivači’ i ‘Posebne Jedinice’.
 • Nike moguće sakupiti više kupona za Vašu korpu.