• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl syngenta insecticide crop actellic 50 ec 10 ml - 0, thumbnail

Actellic 50 EC, 10 ml

7,78 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Actellic 50 EC, 10 ml

pl syngenta insecticide crop actellic 50 ec 10 ml - 0

Actellic 50 EC, 10 ml

W magazynie

7,78 zł
- +
7,78 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Actellic 50 EC, 10 ml jest silnym insektycydem do stosowania w magazynach w celu zwalczania szkodników. Zapewnia niezawodne działanie ochronne silosów i magazynów.

Zalety:

- Działa przez kontakt, spożycie i fumigację.
- Związek fosforoorganiczny.
- Nie wpływa na jakość nasion.
- Właściwości akarycydowe.

Sposób działania Actellic 50 EC:

- Jest narzędziem do zwalczania owadów w obszarach magazynów.
- Zapewnia szybkie efekty.
- Zabija owady i zapobiega ich powrotowi w pomieszczeniach magazynowych.
- Silne działanie fumigacyjne pozwala na zwalczanie szkodników w trudno dostępnych miejscach.
- Nie wpływa na jakość przechowywanych nasion.

Metody stosowania:

- Miejsca przechowywania nasion powinny być poddane terapii przy użyciu automatycznych systemów (generatorów zimnej mgły) przed zbiorem (późna wiosna).
- Dozowanie generatorów zimnej mgły odbywa się w zależności od specyfikacji urządzenia, bez przekraczania zalecanej dawki.
- W przypadku zbóż przechowywanych, aplikacja preparatu na nasiona powinna zostać zastosowana jak najszybciej, w momencie umieszczenia ich w magazynie. Okres karencji: 14 dni od zabiegu.

Zalecenia:

- Dla uzyskania najlepszych rezultatów, zabieg należy wykonać gdy magazyn jest pusty.
- Brak wysuszenia może obniżyć skuteczność zabiegu.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów stosowania tego produktu, wilgotność nasion powinna być utrzymywana na poziomie poniżej 15%.
- Tylko wykwalifikowany personel może przeprowadzać zabiegi z użyciem tego produktu.

Gdy tylko nasiona zostaną załadowane na taśmę magazynową, powinny być poddane terapii tak szybko jak to możliwe. Lekko zawilgocone nasiona powinny być wysuszone przed zabiegiem. W przypadku wilgotnych, może dojść do obniżenia skuteczności zabiegu poprzez degradację insektycydu. W celu uzyskania najlepszych rezultatów stosowania tego produktu, wilgotność nasion powinna być utrzymywana na poziomie poniżej 15%. Jeśli jest ona wyższa, zmniejsza się skuteczność i czas działania produktu. 

Miejsce aplikacji Szkodnik Dawka
Magazyny
(wyłącznie do stosowania automatycznego)
Ryjkowce magazynowe 1% (50-100 ml / m2)
Zboża przechowywane
(do konsumpcji)
Ryjkowce zbożowe 10 ml produktu / zboże (rozcieńczony w 1l wody)

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 10 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Pirimiphos-Methyl
Zawartość substancji aktywnych 500 g/litre
Uprawy Czereśnia, Jabłoń, Kapusta, Lucerna, Pomidory, Pszenica, Śliwa, Winnica
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Szkodniki zbóż Mączlik szklarniowy, Mszyca kapuściana, Omacnica spichrzanka, San Jose scale, Skośnik zbożowiaczek, Strąkowiec fasolowy, Szarysz, Trojszyk gryzący, Wciornastki, Wołek ryżowy, Wołek zbożowy
Dawkowanie 1 ml/t;50-100 ml/mp
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV
Zapach Silnie podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P309+P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P331 NIE wywoływać wymiotów
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H370 Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.