• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl ghilotina insecticide dobol fumigator 10 g - 1, thumbnail

Insektycyd i7.2 Dobol Fumigator, 10 g

48,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

i7.2 Dobol Fumigator, 10 g

pl ghilotina insecticide dobol fumigator 10 g - 1

Insektycyd i7.2 Dobol Fumigator, 10 g

W magazynie

48,55 zł
- +
48,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Wszystkich

Informacje o produkcie

Insecticide Ghilotina Dobol Fumigator, 10 g

Informacje dodatkowe

Producent Ghilotina
Opakowanie 10 g
Przeznaczony dla Wszystkich
Formulacja Aerozol
Sposób użycia Aerozol
Substancje aktywne Cyphenothrin
Sposób działania kontaktowe
Zapach Lekko podrażniający
Dawkowanie 10 g/ 20-50 mp;10 g/125 mc
Zwalcza Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Komary, Mole odzieżowe, Mole spożywcze, Mrówki, Muchy, Pająki, Pchły, Pluskwy, Prusaki, Roztocza Drobiu , Roztocza Kurzu Domowego

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P304+P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P391 Zebrać wyciek
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.