• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer insecticide k obiol ec 25 15 l - 1, thumbnail

Insektycyd K-Obiol EC 25, 15 litrów

3 489,98 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

K-Obiol EC 25, 15 litrów

pl bayer insecticide k obiol ec 25 15 l - 1

Insektycyd K-Obiol EC 25, 15 litrów

W magazynie

3 489,98 zł
- +
3 489,98 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

K-Obiol EC 25, 15 litrów to profesjonalny środek owadobójczy na bazie pyretryny, przeznaczony do stosowania w magazynach żywności. Preparat działa kontaktowo i pokarmowo, zwalczając najczęściej występujące szkodniki w sektorze rolniczym i transportu żywności.

Zalety:

- Skuteczny przeciwko insektom, atakującym przechowywane produkty zbożowe i warzywne.
- Zapewnia długotrwałą ochronę.
- Bezpieczny do stosowania bezpośrednio na produkty spożywcze.
- Może być użyty na ściany magazynów, skrzynek i worków.

Sposób działania:

- Szybko paraliżuje układ nerwowy insektów, powodując efekt powalenia.
- Szkodniki umierają z powodu nieodwracalnych zmian układu nerwowego, które powstają parę godzin po kontakcie z substancją aktywną.
- Zapewnia efektywną ochronę przez okres od 6 do 10 miesięcy przed molami spożywczymi, pluskwami, karaluchami itp.

Sposoby użycia:

- Może być stosowany zarówno na ściany magazynów, worków, lub pudełek, ale również bezpośrednio na produkty w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.
- Opryskiwać można za pomocą opryskiwacza niskociśnieniowego, lub zamgławiacza ULV.
- Stosowanie w workach magazynowych: 10 ml w 5 litrach wody wystarcza na 100 do 150 m2.
- Stosowanie w silosach, lub pomieszczeniach magazynowych: 50 do 100 ml w 5 litrach wody do obróbki pustych przestrzeni magazynowych - 100 do 150 m2.
- Mgła termiczna do zwalczania moli: 1 część produktu do 9 części rozpuszczalnika olejowego (1 l K-Obiol + 9 l rozpuszczalnika olejowego).
- Mgła termiczna do zwalczania innych owadów: 1 część produktu na 1 część rozpuszczalnika olejowego (1 l K-Obiol + 1 l rozpuszczalnika olejowego).
- Dawka dla mgły termicznej: 250 ml na 1000 m3.
- 1000 ml w 99 litrach wody do opryskiwania zbóż przez bezpośrednie stosowanie na 100 ton zbóż.
- Zabieg powtarzać przy każdym cyklu opróżniania lub napełniania magazynu.

Kompatybilność:

- Może być mieszany z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
- Przy łączeniu produktów roślinnych należy zapoznać się z etykietami zgodności i przeprowadzić test na małą skalę.

Zalecenia i porady dotyczące pierwszej pomocy:

- Aby uniknąć rozwoju odporności, należy stosować K-Obiol jako zintegrowane narzędzie w programach zwalczania szkodników.

W przypadku kontaku ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Obmyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast płukać zimną wodą przez co najmniej 15 minut. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku połknięcia: Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać nic do jedzenia ani do picia. Upewnić się, że drogi oddechowe są drożne. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku inhalacji: Po więcej, niż jednej przypadkowej inhalacji, należy wyprowadzić pacjenta na świeże powietrze, zapewnić mu odpoczynek i ciepło. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Postępowanie medyczne: Nie ma specyficznego antidotum na deltametrynę i butotlenek piperonylu ani na produkt w postaci, w jakiej został sporządzony. Wskazane jest leczenie objawowe i wspomagające.

Miejsce stosowania: Dawka: Woda: Powierzchnia:
Worki magazynowe 10 ml  5 litrów  100/150 m²
Silosy, lub pomieszczenia
magazynowe
 50 ml  5 litrów  100/150 m²
Zboża w bezpośrednim
zastosowaniu
 1000 ml  99 litrów  100 ton ziaren

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 15 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych 25 g / liter, 225 g / liter
Sposób działania kontaktowe, trawienne, układowe
Zapach Silnie podrażniający
Dawkowanie 50 ml/100 mp;1 l/100 t cereale
Zwalcza Chrząszcze, Mole spożywcze, Szkodniki tytoniu, Tarczówki marmurkowate, Wołki zbożowe

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P307+P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P331 NIE wywoływać wymiotów
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.