• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer insecticide crop decis expert 100 ec 100 ml - 0, thumbnail

Decis Expert 100 EC, 100 ml

76,43 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Decis Expert 100 EC, 100 ml

pl bayer insecticide crop decis expert 100 ec 100 ml - 0

Decis Expert 100 EC, 100 ml

W magazynie

76,43 zł
- +
76,43 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Decis Expert 100 EC, 100 ml jest środkiem owadobójczym o działaniu kontaktowym i pokarmowym, oprócz tego odstrasza i paraliżuje owady, pełni dodatkowo rolę inhibitora odżywiania. Jego specjalna formulacja ma wiele zalet, między innymi lepszą odporność na wysokie temperatury.

Zalety:

- Formuła oparta na pytretroidach.
- Działa kontaktowo oraz pokarmowo.
- Zapewnia szybki efekt paraliżu.
- Wtórnie powoduje zahamowanie odżywiania.
- Oferuje długotrwałą ochronę repelentną.

Sposób działania:

- Zapewnia ochronę na uprawach polowych i zbożowych.
- Środek działa poprzez kontakt oraz spożycie.
- Powoduje efekt paraliżu, niszcząc układ nerwowy owadów.
- Hamuje odżywianie insektów, prowadząc do unieruchomienia i ostatecznie do śmierci.

Metody stosowania:

Decis Expert 100 EC jest koncentratem emulgującym. Można go stosować przy użyciu zwykłych urządzeń do opryskiwania roślin.

- Zboża jesienne (pszenica, jęczmień, owies): maks. 3 zabiegi w okresie ostrzegawczym. Minimalna przerwa między zabiegami wynosi 7 dni. Objętość roztworu 200 l na ha. Odstęp przed zbiorem 30 dni.

- Zboża jare (pszenica, jęczmień, owies): max. 2 zabiegi w okresie wegetacji, w okresie ostrzegawczym. Minimalna przerwa między zabiegami wynosi 7 dni. Objętość roztworu 200 l na ha. Odstęp przed zbiorem 30 dni.

- Rzepak, gorczyca (jesień): max. 4 zabiegi w okresie wegetacji, w okresie ostrzegawczym. Minimalna przerwa między zabiegami wynosi 7 dni. Objętość roztworu 200 l na ha. Odstęp przed zbiorem 45 dni.

- Rzepak, gorczyca (wiosna): max. 3 zabiegi w okresie wegetacji, w okresie ostrzegawczym. Minimalna przerwa między zabiegami wynosi 7 dni. Objętość roztworu 200 l na ha. Odstęp przed zbiorem 45 dni.

- Kapusta, brukselka: max. 2 zabiegi w sezonie, w okresie ostrzegawczym. Odstęp między zabiegami 14 dni. Objętość roztworu 400 l na ha. Odstęp przed zbiorem 7 dni.

- Kalafior: max. 3 zabiegi w sezonie, po uprzednim ostrzeżeniu. Odstęp między zabiegami 14 dni. Objętość roztworu 400 l na ha. Odstęp przed zbiorem 7 dni.

- Fasola: max. 2 zabiegi w sezonie, po uprzednim ostrzeżeniu. Odstęp między zabiegami 14 dni. Objętość roztworu 200-400 l na ha. Odstęp przed zbiorem 7 dni.

- Groch: max. 2 zabiegi w sezonie, w okresie ostrzegawczym. Odstęp między zabiegami 14 dni. Objętość roztworu 200-400 l na ha. Odstęp przed zbiorem 7 dni.

- Sałata: max. 3 zabiegi w sezonie, po uprzednim ostrzeżeniu. Objętość roztworu 1000 l na ha. Odstęp przed zbiorem 7 dni.

- Burak cukrowy, rzepak: zastosować jeden zabieg. Objętość roztworu: 200-400 l na ha. Odstęp przed zbiorem 30 dni.

Kompatybilność:

Może być łączony z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
Przy łączeniu produktów roślinnych, należy zapoznać się z etykietami zgodności i przeprowadzić test na małą skalę.

Zalecenia:

Nie wykonywać zabiegów na mokrej roślinności.
Nie stosować preparatu, jeśli w ciągu najbliższych 6 godzin spodziewany jest deszcz.
Niezbędną ilość wody oblicza się w zależności od rodzaju stosowanego sprzętu.

Uprawa Szkodnik Stężenie Interwał Objętość roztworu Okres przerwy
Ziarna jesienne
(ryż, pszenica, owies)
Mszyce 3.125 ml/10 l 7 dni 62.5 ml/ha 30 dni
Ziarna jare
(ryż, pszenica, owies)
Mszyce 3.125 ml/10 l 7 dni 62.5 ml/ha 30 dni
Rzepak, gorczyca
(jesień)
Chowacz,
pryszczarek kapustnik,
słodyszek rzepakowiec,
pchełka rzepakowa,
mszyce
3.75 ml/10 l 7 dni 75 ml/ha 45 dni
Rzepak, gorczyca (wiosenny) Chowacz,
pryszczarek kapustnik,
słodyszek rzepakowiec,
pchełka rzepakowa, mszyce
3.75 ml/10 l 7 dni 75 ml/ha 45 dni
Kapusta, brukselka Mszyce, Stonkowate, bielinek kapustnik, mączlik szklarniowy 1.875 ml/10 l 14 dni 75 ml/ha 7 dni
Kalafior Mszyce, Stonkowate, bielinek kapustnik, mączlik szklarniowy 1.875 ml/10 l 14 dni 75 ml/ha 7 dni
Fasola Oprzędzik pręgowany 1.875 ml/10 l 14 dni 75 ml/ha 7 dni
Zielony groszek Paciornica grochowianka 1.875 ml/10 l 14 dni 75 ml/ha 7 dni
Sałata Rolnica panewka 0.625 ml/10 l 7 dni 62.5 ml/ha 7 dni
Burak cukrowy, jarmuż Pchełka burakowa, stonkowate. 1.875 ml/10 l 30 dni 75 ml/ha 30 dni

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 100 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 4
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Deltamethrin
Zawartość substancji aktywnych 100 g/litre
Uprawy Burak cukrowy, Fasola, Gorczyca, Groszek, Jęczmień, Kalafior, Kapusta, Owies, Pszenica, Rapeseed, Sałata
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Bielinek kapustnik, Chowacz brukwiaczek, Mączlik szklarniowy, Mszyce, Słodyszek rzepakowiec
Dawkowanie 62.5-75 ml/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV
Zapach Silnie podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P307+P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P331 NIE wywoływać wymiotów
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H301 Działa toksycznie po połknięciu
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.