• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl ghilotina insecticide natural protector aerosol 150 ml - 6, thumbnail

Insektycyd i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

39,27 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

pl ghilotina insecticide natural protector aerosol 150 ml - 6

Insektycyd i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

W magazynie

39,27 zł
- +
39,27 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich

Informacje o produkcie

Insektycyd Ghilotina i12 Natural Protector Aerosol, 150 ml

Informacje dodatkowe

Producent Ghilotina
Opakowanie 150 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich
Formulacja Aerozol
Sposób użycia Aerozol
Substancje aktywne Piperonyl Butoxide, Pyrethrum Extract
Zawartość substancji aktywnych 0.2 %; 1 %
Sposób działania kontaktowe
Zapach Delikatny
Zwalcza Chrząszcze drzewożerne, Karaluchy amerykańskie, Kleszcze, Komary, Mole odzieżowe, Mole spożywcze, Mrówki, Muchy, Osy, Pchły, Prusaki, Szkodniki tytoniu

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu
P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P304+P340
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
H315 Działa drażniąco na skórę, H336
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.