• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 1, thumbnail

Insektycyd i14 Cytrol, 500 ml

122,62 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

i14 Cytrol, 500 ml

pl ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 1

Insektycyd i14 Cytrol, 500 ml

W magazynie

122,62 zł
- +
122,62 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

i14 Cytrol, 500 ml to szerokospektralny insektycyd, który pomaga w zwalczaniu owadów pełzających oraz latających. Formuła preparatu umożliwia na mieszanie go z wodą, naftą lub olejem napędowym (do zamgławiania termicznego i zamgławiania ULV).

Zalety:

- Może być stosowany we wrażliwych miejscach, takich jak szpitale, hotele, czy publiczne instytucje.
- Bardzo elastyczne zastosowanie (ULV zimna mgła, mgła termiczna, oprysk).
- Długotrwałe działanie rezydualne.
- Szybkodziałający oraz niezawodny.
- Nie powoduje powstawania odporności owadów na insektycydy.

Sposób działania:

- i14 Cytrol wykorzystuje 2 silne substancje, które zapewniają szybki efekt powalenia przeciwko niechcianym owadom. Działają one jak neurotoksyny, paraliżują układ nerwowy owadów, co szybko prowadzi do śmierci.
- Produkt może być stosowany jako narzędzie do eliminacji inwazji lub jako zabieg podtrzymujący.

Metody użycia:

- i14 Cytrol może być rozpylany lub nanoszony za pomocą zamgławiacza.
- Przed użyciem, dokładnie umyj opryskiwacz w celu usunięcia pozostałości.
- Używaj opryskiwacza kompresyjnego, wyposażonego w szersze sito.
- Do połowy napełnij opryskiwacz czystą wodą, a następnie dodaj Cytrol i14.
- Dolej resztę wody, zamknij dokładnie opryskiwacz, wstrząśnij, aby rozproszyć zawartość i zwiększ ciśnienie zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
- Jeśli opryskiwanie zostanie przerwane na dłużej niż 15 do 30 minut, należy ponownie wstrząsnąć opryskiwaczem.

Zalecenia:

- W przypadku stosowania w postaci mgły, insektycyd rozprzestrzenia się jeszcze skuteczniej w miejscu aplikacji, co prowadzi do lepszych wyników w walce z dużymi plagami.
- Nie stosować w pobliżu instalacji elektrycznych i włączników światła.
- Maksymalna dawka wynosi 50 ml produktu zmieszanego z 5 l wody na każde 125 m2.
- Nie opryskiwać w pobliżu ludzi i zwierząt.

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Ghilotina
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych cypermethrin 100g/l, piperonyl butoxide 40g/l
Sposób działania fumiganty, kontaktowe, trawienne
Zapach Delikatny
Dawkowanie 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Zwalcza Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Kleszcze, Komary, Mrówki, Muchy, Osy, Pchły, Prusaki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P304+P340
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P331 NIE wywoływać wymiotów
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319 Działa drażniąco na oczy, H335
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.