• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie Ukończone
Komunikacja
Opis i Informacje
Funkcjonowania strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma Kurieska
pl eu disinfectant lime chloride 25 kg - 1, thumbnail

Środek dezynfekujący Podchloryn wapnia (wapno chlorowane), 25 kg

138,23 zł

W magazynie

Podchloryn wapnia (wapno chlorowane), 25 kg

pl eu disinfectant lime chloride 25 kg - 1

Środek dezynfekujący Podchloryn wapnia (wapno chlorowane), 25 kg

W magazynie

138,23 zł
- +
138,23 zł

W magazynie

For delivery estimate, please log into your account and set the address.

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Disinfectant EU Lime Chloride, 25 kg

Informacje dodatkowe

Producent EU
Opakowanie 25 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Proszek
Stosowane na Pleśń, Pomieszczenia sanitarne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Wirusobójcze
Pathogens Candidosis
Substancje aktywne Nie
Zawartość substancji aktywnych 328 g/kg

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi ..
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia
P391 Zebrać wyciek.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor)
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H319 Działa drażniąco na oczy, H400

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 880 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie ma zastosowania w przypadku kategorii „Opryskiwacze-zamgławiacze” i „Jednostki specjalne”.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.