• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl eu disinfectant lime chloride 25 kg - 2, thumbnail

Środek dezynfekujący Podchloryn wapnia (wapno chlorowane), 25 kg

183,86 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Podchloryn wapnia (wapno chlorowane), 25 kg

pl eu disinfectant lime chloride 25 kg - 2

Środek dezynfekujący Podchloryn wapnia (wapno chlorowane), 25 kg

W magazynie

183,86 zł
- +
183,86 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

Wapno chlorowane służy do dezynfekcji i utrzymania higieny w danym miejscu. Można go również używać do wybielania lub odbarwiania.

Zastosowanie: Produktu można używać jako środka dezynfekującego stosowanego profilaktycznie, jako utleniacza w przemyśle chemicznym albo jako wybielacza w przemyśle włókienniczym, a także celulozowo-papierniczym.

Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Sposób użycia: Produkt należy nanieść na daną powierzchnię i zostawić go na niej na 3-24 godzin, a następnie wyczyścić powierzchnię. Na powierzchnię można nanieść różną ilość produktu, zależnie od dezynfekowanej powierzchni.

Efekt Stężenie Czas akcji Dozowanie
Bakteriobójczy 10-20% 5-60 minut 100-200 g/1 litr wody 
Grzybobójczy 10-20% 15 minut 100-200 g/1 litr wody 
Sporobójczy 10% 60 minut 100 g/1 litr wody
Algobójczy 10% 5 dni 100 g/1 litr wody

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

– Podczas przygotowywania i aplikowania roztworu roboczego należy mieć na sobie wyposażenie ochronne (okulary, maskę, gumowe rękawiczki).

– Stosować świeżo przygotowane roztwory.

– Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Nie jeść – szkodliwy po połknięciu!

– Podczas przeprowadzania dezynfekcji spożywanie pokarmów, picie płynów i palenie są zabronione.

Po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem. Produkt żrący! Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci! Nie używać butelki po jej opróżnieniu!

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C) w miejscach suchych, z dala od żywności, napojów i paszy.

Informacje dodatkowe

Producent EU
Opakowanie 25 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 1
Formulacja Proszek
Stosowane na Pleśń, Pomieszczenia sanitarne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Wirusobójcze
Patogeny Candidosis
Zawartość substancji aktywnych 328 g/kg

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi ..
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia
P391 Zebrać wyciek.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor)
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H319 Działa drażniąco na oczy, H400

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.