• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl chemtura insecticide crop basamid granule 1 kg - 0, thumbnail

Basamid granulat, 1 kg

112,87 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Basamid granulat, 1 kg

pl chemtura insecticide crop basamid granule 1 kg - 0

Basamid granulat, 1 kg

W magazynie

112,87 zł
- +
112,87 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Basamid granulat, 1 kg to środek grzybobójczy, który sterylizuje ziemię, eliminując szkodniki oraz chwasty. Nie wymaga specjalnego wyposażenia do aplikacji, co czyni go bardzo elastycznym oraz prostym w użyciu produktem. Preparat nie pozostawia w ziemi żadnych toksycznych substancji, a rozłożone po nim elementy są doskonałymi składnikami odżywczymi dla roślin.

Zalety

- Sterylizuje glebę.
- Skuteczny przeciwko szerokiemu zakresowi szkodników oraz różnym rodzajom chwastów.
- Bardzo prosty w aplikacji, nie wymaga specjalistycznego sprzętu.
- Pomaga w oczyszczaniu gleby, przed zasadzeniem nowych roślin.
- Pozwala na wydłużone cykle upraw, lub dwa kolejno występujące po sobie cykle.

Sposób działania:

- Jest to środek do oczyszczania gleby, przeznaczony do zastosowań na polach.
- W wilgotnych warunkach produkt rozkłada się tworząc gaz sterylizujący, o działaniu nematobójczym, grzybobójczym, owadobójczym i chwastobójczym.
- Balsamid należy zastosować przed sadzeniem roślin uprawnych, dzięki czemu wyeliminuje konkurencyjne chwasty oraz pojawiające się nicienie w okresie kiełkowania i pierwszych fazach wegetacji.
- Produkt szybko wyjaławia glebę i umożliwia wysiew roślin w krótszym czasie.

Metody aplikacji:

- W celu uzyskania działania chwastobójczego, zaleca się przykrycie opryskiwanej gleby folią lub ubicie i zalanie gleby w celu jak najdłuższego zatrzymania gazu sterylizującego. Po rozproszeniu się gazu można wysiewać nowe rośliny.
- Zabiegi można wykonywać dowolnym sprzętem naziemnym do aplikacji granulowanej na całą powierzchnię i można je dostosować do dawek 300-600 kg na ha. Możliwa jest również aplikacja ręczna.

Dawkowanie:

Używaj 500 kg produktu na 1 hektar. Przestrzegaj konkretnych dawek dedykowanych dla specyficznego szkodnika.
Aplikuj przed wysiewem rośliny uprawnej na podłoże glebowe lub przez włączenie Balsamidu do podłoża uprawowego. Stosuj od 10 do 35 dni przed siewem lub sadzeniem, w zależności od temperatury gleby.

Kompatybilność:

Może być łączony z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
Przy łączeniu środków ochrony roślin, należy zapoznać się z etykietami kompatybilności i przeprowadzić test na małą skalę.

Zalecenia:

Basamid Granulat stosuje się w temperaturze powyżej 6° C, gdy gleba jest wilgotna.
Zaleca się utrzymywanie gleby w stanie wilgotnym przed, w trakcie i po zastosowaniu produktu.
Zabiegi mogą być wykonywane dowolnym sprzętem naziemnym do aplikacji granulatu na całą powierzchnię i powinny być dostosowane do dawek 300-600 kg na ha. Możliwe jest również stosowanie ręczne. 

Szkodnik Dawka kg/ha Dawka kg/100 m²
Phytophtora parasitica 500 5
Fusariun spp. 500 5
Verticillium dahliae 500 5
Meloindogyne incognita 500 5
Gryllotalpa gryllotalpa 250 2.5

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Chemtura Agro Solutions
Opakowanie 1 kg
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja FG – drobny granulat
Substancje aktywne Dazomet
Zawartość substancji aktywnych 970 g/kg
Uprawy Bakłażam, Cukinia, Ogórki, Papryka, Pomidory, Sałata, Tytoń
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Nicienie
Dawkowanie 250-500 kg/ha
Sposób użycia Gotowy do użycia
Zapach Silnie podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H317
H319 Działa drażniąco na oczy, H332
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.