• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl bayer herbicide equip 1 l - 0, thumbnail

Equip, 1 litr

141,9 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Equip, 1 litr

pl bayer herbicide equip 1 l - 0

Equip, 1 litr

W magazynie

141,9 zł
- +
141,9 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Herbicide Bayer Equip, 1 litre

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 1 litr
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Florasulam, Izoksadifen etylowy - sejfner
Zawartość substancji aktywnych 22,5 g/liter, 22,5 g/liter
Zwalczane chwasty Bieluń dziędzierzawa, Dzika gorczyca, Dziki owies, Gwiazdnica pospolita, Kurzyślad polny, Miotła zbożowa, Perz właściwy, Psianka czarna, Sorgo alepskie, Szczyr roczny, Tasznik pospolity, Wyczyniec polny, Włośnica sina, Zaślaz pospolity , Łopucha
Uprawy Kukurydza
Dawkowanie 1-2.5 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne dwuliścienne, Jednoroczne jednoliścienne
Sposób użycia Aerozol

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P281 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną, P301+P310
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P331 NIE wywoływać wymiotów
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H315 Działa drażniąco na skórę, H317
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319 Działa drażniąco na oczy, H332
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.