• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl bayer fungicide flint plus 64 wg 500 g - 0, thumbnail

Flint Plus 64 WG, 500 g

Brak w magazynie

Flint Plus 64 WG, 500 g

pl bayer fungicide flint plus 64 wg 500 g - 0

Flint Plus 64 WG, 500 g

Brak w magazynie

Informacje o produkcie

Flint Plus 64 WG to złożony fungicyd zawierający dwie substancje aktywne. Ma działanie zapobiegawcze przeciwko wielu chorobom jabłoni.

Zalety:

– Działanie systemicznie przeciw patogenom,

– Działa zapobiegawczo, jest przenoszony do tkanek merystematycznych,

– Jest redystrybuowany z powierzchni liścia do jego wnętrza, przemieszcza się translaminarnie.

– Znakomicie nadaje się do użycia w programach ochrony roślin.

Sposób użycia:

Flint Plus 64 WG ma działanie systemiczne:

– Efektywnie rozprowadza się wewnątrz roślin, szybko się wchłania i przemieszcza się translaminarnie, dzięki czemu uprawy są lepiej chronione.

– Substancje aktywne zwalczają choroby na każdym etapie rozwoju, więc są skuteczne nawet przeciw infekcjom na dużą skalę.

– Rozwój grzyba jest hamowany przez zatrzymanie kiełkowania spor, rozwoju form kiełkujących oraz wytwarzania appressorium.

Dwie substancje aktywne dają razem efekt synergii i zatrzymują rozprzestrzenianie się i rozwój chorób. Szybko przenikają do wnętrza rośliny i rozprzestrzeniają się przez dyfuzję w fazie gazowej. Hamują rozwój choroby, kiedy wejdą w kontakt z patogenem.

Sposób użycia:

Produkt ma postać granulek rozpuszczalnych w wodzie, stosuje się go przez opryskiwacze niskociśnieniowe.

Przeprowadzać maksymalnie 3 zabiegi na sezon od fazy zielonego pąka do fazy wybarwiania owoców z przerwami 7-12 dni, w zależności od presji choroby i warunków klimatycznych.

Okres karencji wynosi 35 dni.

Należy przeczytać informacje dotyczące mieszania z innymi substancjami znajdujące się na etykiecie.

Stosować naprzemiennie z produktami zawierającymi substancje aktywne z innych grup chemicznych, aby uniknąć wytworzenia odporności przez patogeny.

Przerwa między zabiegami powinna wynosić 7 do 12 dni.

Stosować po zauważeniu pierwszych oznak choroby lub profilaktycznie.

Kompatybilność:

Flint Plus 64 WG jest kompatybilny z większością insektycydów, fungicydów i innych nawozów.

Należy przeczytać informacje na etykiecie dotyczące kompatybilności i przeprowadzić test mieszanki z innym produktem przed użyciem jej.

Flint Plus 64 WG nie jest kompatybilny z substancjami silnie zasadowymi i silnie kwasowymi.

Zalecenia:

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami na etykiecie dotyczącymi optymalnego mieszania z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami.

Należy zapoznać się z informacją dotyczącą okresu karencji znajdującej się na etykiecie.

Zaleca się wykorzystanie całego roztworu roboczego od razu po jego sporządzeniu.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Uprawy Choroba Dawka
Jabłoń Parch jabłoni (Venturia inaequalis), Mączniak prawdziwy (Podosphaera leucotricha) 1,875 kg/ha

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 500 g
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Kaptan, Trifloksystrobina
Zawartość substancji aktywnych 600 g/kg, 40 g/kg
Uprawy Jabłoń
Choroby Mączniak, Parch jabłoni
Dawkowanie 1.875 kg/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H317
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.