• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl basf fungicide cabrio top 200 g - 0, thumbnail

Cabrio Top, 200 g

61,85 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Cabrio Top, 200 g

pl basf fungicide cabrio top 200 g - 0

Cabrio Top, 200 g

W magazynie

61,85 zł
- +
61,85 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Cabrio Top to profesjonalny insektycyd, który zwiększa plon przez zapewnianie bardzo silnej ochrony przed chorobami i wspieranie roślin na wiele różnych sposobów.

Zalety:

– Zwalcza szeroką gamę chorób.

– Działa systemicznie i daje długotrwałe efekty.

– Korzystnie wpływa na zdrowie roślin i zwiększa plony.

Sposób działania:

– Zatrzymuje dostawy energii do patogenicznych grzybów, uniemożliwiając im dalszy rozwój.

– Przenika przez liście, a substancja aktywna wchłania się w warstwę woskową rośliny, aby zapewnić dłuższą ochronę.

Produkt wykorzystuje dwie substancje aktywne, aby zwalczać choroby jabłoni, gruszy i winorośli. Zapewnia niezawodną, jednolitę ochronę roślin dzięki temu, że przemieszcza się translaminarnie i ma działanie systemiczne. Zwalcza szerokie spektrum chorób i odżywia roślinę, dzięki czemu plon jest większy. Środek powinien być stosowany zapobiegawczo, ale można go stosować przez cały okres, w którym winorośl jest podatna na choroby.

Sposób aplikacji:

Produkt ma formę łatwo rozpuszczalnych granulek. Roztwór środka może być stosowany za pomocą opryskiwaczy niskociśnieniowych do jabłoni, grusz, winorośli i pomidorów.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Stosować dolistnie i na owoce.

Dawka: 1,5-2 kg/ha

Przerwa między zabiegami:

– Winorośl: 35 dni,

– Pomidory: 7 dni.

Kompatybilność:

Przed wymieszaniem produktu z insektycydami lub fungicydami należy przeczytać informacje na etykiecie.

Produkt nie jest kompatybilny z substancjami silnie kwasowymi, silnie zasadowymi, i silnie utleniającymi.

Zalecenia:

Przeprowadzić zabieg od razu po zauważeniu pierwszych oznak choroby.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem informacje dotyczące optymalnego połączenia z innymi środkami, dawkowania i przerw między zabiegami dla danej rośliny, które znajdują się na etykiecie.

Przerwa między zabiegami powinna wynosić 14 dni. Jeśli infekcja jest intensywna, to przerwę można skrócić do 10-12 dni.

Okres karencji wynosi 35 dni dla winorośli i 7 dni dla pomidorów i owoców.

Dawka na 10 l wody na 100 m2 odnosi się do urządzenia opryskującego o zbiorniku o pojemności 10 l, którego zawartość wystarczy, aby pokryć obszar 100 m2. W przypadku zabiegów na mniejszych obszarach zaleca się dostosowanie dawki do wymiarów danego obszaru proporcjonalnie do dawki na hektar.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Uprawy Patogen Dawka Dawka na 10 l na 100 m2
Winorośl Mączniak rzekomy (plasmopara viticola), mączniak prawdziwy (Uncinula necator), czarna zgnilizna (Guignardia bidwellii), nekroza kory winorośli (Phomopsis viticola) 1,5-2 kg/ha 15-20 g/10 l wody
Pomidory Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans), mączniak prawdziwy (Leveillula taurica), septorioza (Septoria lycopersici), brunatna plamistość liści (Cladosporium fulvum), sucha plamistość liści (Alternaria solani) 1,5-2 kg/ha 15-20 g/10 l wody

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 200 g
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Metiram, Piraklostrobina
Zawartość substancji aktywnych 550 g/kg, 50 g/kg
Uprawy Pomidory, Winnica
Choroby Alternaria, Brunatna plamistość liści pomidora, Mączniak, Pleśń, Wroślikowce
Dawkowanie 1.5-2 kg/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H373
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.