• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl basf fungicide pictor 1 l - 1, thumbnail

Pictor, 1 litr

Brak w magazynie

Pictor, 1 litr

pl basf fungicide pictor 1 l - 1

Pictor, 1 litr

Brak w magazynie

Informacje o produkcie

Pictor to profesjonalny fungicyd o ochronnym działaniu systemicznym przeciw zgniliźnie twardzikowej, plamistości liści, szarej pleśni i alternariozie niszczącym kwitnący rzepak. Środek ma postać skoncentrowanej zawiesiny zawierającej dwie substancje aktywne: boskalid oraz dimoksystrobinę. Obie pomagają chronić roślinę i mają bardzo silne działanie grzybobójcze i równocześnie wspierają procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach. Pictor sprawia, że plon jest obfitszy – dzięki niemu liście są dłużej zielone, więc roślina może dłużej przeprowadzać fotosyntezę.

Substancje aktywne:

– Boskalid: 200 g/l,

– Dimoksystrobina 200 g/l,

– Boskalid to nowa substancja o właściwościach grzybobójczych, która hamuje proces oddychania mitochondrialnego komórek patogenów. Jest bardzo efektywna w walce z patogenami odpornymi na inne fungicydy.

– Dimoksystrobina działa przez zahamowanie procesu oddychania mitochondrialnego grzybów.

Zalety produktu:

– Zwalcza choroby rzepaku,

– Szybko się wchłania i efektywnie rozprzestrzenia wśród upraw,

– Korzystnie wpływa na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach,

– Ma działanie interwencyjne i skutecznie chroni rośliny,

– Jest kompatybilny z większością insektycydów, fungicydów i nawozów,

– Przyczynia się do zwiększenia plonu,

Sposób działania:

– Zapobiega kiełkowaniu spor i wzrostowi grzybni, wpływa na zarodnikowanie i rozwój form kiełkujących.

– Obie substancje aktywne hamują proces oddychania mitochondrialnego na różne sposoby i w innych miejscach.

Zalecenia producenta:

– W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka

konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od zbiorników i

cieków wodnych.

– Trzymać środek z daleka od źródeł otwartego ognia.

– Nie stosować w deszczu.

– Należy podążać z instrukcjami dotyczącymi stosowania produktu w uprawach danej rośliny.

– Zaleca się przeprowadzenie zabiegu po zauważeniu pierwszych oznak choroby.

– Środek można stosować z insektycydami i pestycydami w ramach strategii antyodpornościowych.

– Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.

– Nie utylizować w ciekach wodnych.

– Nie używać produktu do celów innych niż ten określony przez producenta.

Sposób aplikacji:

Uprawy Patogen Dawka
Słonecznik Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum), szara pleśń (Botrytis cinerea), rak łodyg słonecznika (Phomopsis helianthi), alternarioza (Alternaria spp.) 0,5 l/ha
Rzepak Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum), szara pleśń (Botrytis cinerea), sucha zgnilizna (Phoma lingam), czerń krzyżowych (Alternaria brassicas), mączniak prawdziwy (Erysiphe communis) 0,5 l/ha

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Informacje dodatkowe

Producent Basf
Opakowanie 1 litr
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Boskalid
Zawartość substancji aktywnych 200 g/litre, 200 g/litre
Uprawy Rapeseed, Słonecznik
Choroby Alternaria, Brunatna plamistość liści pomidora, Mączniak, Pleśń, Zamieranie pędów
Dawkowanie 0.5 l/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P272
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.