• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl ascenza insecticide crop deltasap 2 5 ec 100 ml - 0, thumbnail

Deltasap 2.5 EC, 100 ml

22,72 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Deltasap 2.5 EC, 100 ml

pl ascenza insecticide crop deltasap 2 5 ec 100 ml - 0

Deltasap 2.5 EC, 100 ml

W magazynie

22,72 zł
- +
22,72 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Insecticide crop Ascenza Deltasap 2.5 EC, 100 ml

Informacje dodatkowe

Producent Ascenza
Opakowanie 100 ml
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Deltamethrin
Zawartość substancji aktywnych 25 g/l
Uprawy Brokuły, Brzoskwinia, Cukinia, Czereśnia, Drzewo morelowe, Jabłoń, Pomidory, Rośliny ozdobne, Śliwa, Winnica, Ziemniaki
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Szkodniki zbóż Bielinek rzepnik, Cykady, Gąsienice, Mszyce, Stonka kukurydziana, Stonka ziemniaczana, Trociniarka czerwica
Dawkowanie 0.3-1.0 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Lekko podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia
P391 Zebrać wyciek
P401 Przechowywać …, P501
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.