• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl alchimex insecticide crop faster 10 ce 100 ml - 1, thumbnail

Faster 10 CE, 100 ml

Brak w magazynie

Faster 10 CE, 100 ml

pl alchimex insecticide crop faster 10 ce 100 ml - 1

Faster 10 CE, 100 ml

Brak w magazynie

Informacje o produkcie

Faster 10 CE, 100 ml to szerokospektralny środek owadobójczy, służący do zwalczania insektów na uprawach, roślinach ozdobnych oraz w leśnictwie. Zapewnia szybkie zwalczanie szkodników i długi efekt ochrony rezydualnej.

Zalety:

- Szerokospetralny.
- Skuteczny w wielu rodzajach zastosowań.
- Niezawodne działanie, nawet w niskich dawkach.
- Doskonałe działanie rezydualne.
- Uniemożliwia zdobywanie pokarmu owadom fitofagicznym.

Sposób działania

- Efektywna walka z insektami.
- Działa kontaktowo i po spożyciu, szybko eliminując niechciane owady.
- Cypermetryna - substancja czynna, działa poprzez uszkodzenie układu nerwowego owadów, posiada udowodnione działanie przeciwko Lepidoptera, Coleoptera, Dipterans, Hemiptera, a także innym gatunkom.
- Zapewnia długotrwały efekt rezydualny.

Metoda aplikacji:

Zabieg Faster 10 CE należy wykonać przy pierwszych oznakach występowania insektów.
Stosować opryskiwacze naziemne, używając normalnych ilości wody, w zależności od rodzaju upraw, które mają być poddane zabiegowi.
W zastosowaniach leśnych, możliwe jest użycie opryskiwaczy lotniczych.
Objętość wody wymagana do wykonania zabiegu jest obliczana w zależności od stosowanego sprzętu.

Zalecenia dotyczące dawkowania w zależności od rodzaju rośliny, która ma być poddana zabiegowi, można znaleźć w etykietach.

Kompatybilność:

Może być łączony z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
Przy łączeniu produktów roślinnych należy zapoznać się z etykietami zgodności i przeprowadzić test na małą skalę.
NIE jest kompatybilny z produktami silnie kwasowymi lub silnie zasadowymi oraz silnymi środkami utleniającymi.

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Alchimex
Opakowanie 100 ml
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Cypermetryna
Zawartość substancji aktywnych 100 g/litre
Uprawy Cebula, Jabłoń, Kapusta, Kukurydza, Lucerna, Ogórki, Papryka, Pomidory, Pszenica, Rapeseed, Rośliny ozdobne, Śliwa, Soja, Winnica
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Cykady, Eupoecilia ambiguella, Gąsienice, Omacnica spichrzanka, oriental fruit moth, Pchełki ziemne, Robaki owocowe, Skośnik brzoskwiniaczek, Skośnik zbożowiaczek, Stonka ziemniaczana, Szrotówek kasztanowcowiaczek, Tantniś krzyżowiaczek, Toczyk gruszowiaczek, Wciornastki, Zielone mszyce, Zwójka siatkóweczka
Dawkowanie 0.1-0.375 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Silnie podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P331 NIE wywoływać wymiotów
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H315 Działa drażniąco na skórę, H319
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.