• Kosár
 • Rendelés Részletei
 • Befejezett Megrendelés
Kommunikáció
Leírás és információk
Weboldal alkalmassága
Árak
Termékek - Minőség és hatékonyság
Futárcég
hu ghilotina insecticide natural protector aerosol 150 ml - 6, thumbnail

Rovairtó i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

3 251,08 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

hu ghilotina insecticide natural protector aerosol 150 ml - 6

Rovairtó i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

Készleten

3 251,08 Ft
- +
3 251,08 Ft

Készleten

European Store cannot dispatch to

Egyesült Államok

 
Használhatja
Populáció, Szakemberek

Termékleírás

Rovarirtó Ghilotina i12 Natural Protector Aerosol, 150 ml

További információk

Gyártó Ghilotina
Csomagolás 150 ml
Célzott használat Populáció, Szakemberek
Halmazállapot Aeroszol
Alkalmazás típusa Aeroszol
Hatóanyagok Piperonyl Butoxide, Pyrethrum Extract
Aktívanyag koncentráció 0.2 %; 1 %
Alkalmazási mód érintkezés
Szag enyhe
Megszabadulni Amerikai Csotányok, Aszalvány molyok, Bolhák, Darazsak, Dohánybogarak, Hangyák, Kis kopogóbogarak, Kullancsok, Legyek, Német Csotányok, Ruhamolyok, Szúnyogok

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni
P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó
P405 Elzárva tárolandó
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
EUH208 <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
H315 Bőrirritáló hatású
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hogyan értékli ezt a terméket

  1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag
A te értékelésed*: Szörnyű Hiányos Elégséges Kiváló
Mégse
Az ün véleméne X-ről szolhat :
 • Hogyan kezelte a termék az ön helyzetét
 • A fizetett ár minősége
 • Ajálja másoknak

Értékelések

ÉRTÉKELÉS HOZZÁADÁSA

Kedvezmények listája

 • 2%
  135.000 HUF és 195.000 HUF közöttimegrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-2%

 • 4%
  195.000 HUF és 390.000 HUF közötti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-4%

 • 5%
  390.000 HUF feletti megrendelések esetén

  Kedvezmény kódja: NXLHU-5%

 • A kedvezmények egyike sem alkalmazható a permetezőgépek és a speciális egységek kategóriájában.
 • Nem lehet több kupont felvenni a bevásárlókosárba.