• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta insecticide crop actellic 50 ec 10 ml - 5, thumbnail

Actellic 50 ЕК, 10 мл

3,73 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Actellic 50 ЕК, 10 мл

bg syngenta insecticide crop actellic 50 ec 10 ml - 5

Actellic 50 ЕК, 10 мл

На склад

3,73 лв.
- +
3,73 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Actellic е високоефективен инсектицид, който действа чрез контакт, поглъщане и вдишване.

Активно вещество: 500 гр/л метил пиримфос

Начин на действие и приложение
За обработка на складови помещения се използват аерозолни генератори с автоманични системи за студена мъгла, преди прибиране на реколтата, в края на пролетта. Дозирането зависи от вида на генератора. Помещенията се обработват чрез генератора за 24-48 часа. Дозата е 50-100 мл/кв.м.

За обработка на зърно - третира се много скоро след прибиране в складовете, при оставяне за сушене. Влажните зърна трябва да се изсушат преди приложение на продукта. Ако не се изсушат, ефективността на продукта ще намалее, защото ще се разгради. Влажността на зърното трябва да е под 15 %. Препоръчително е квалифициран персонал да извърши третирането. Дозата е 10 мл/тон, разтворени в 1 л вода.
Карантинният срок е 14 дни.

Вредители, върху които се прилага: зърнов молец, зелева листна въшка, грахов и бобов зърнояд, оранжерийна белокрилка, хлебен молец, оризова гъгрица, калифорнийска щитоносна въшка, трипси, ръждиво-червен брашнен бръмбар


Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 10 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Pirimiphos-Methyl
Активна концентрация на веществото 500 g/litur
Вид растение Grain
Био растения подходящ
Начин на действие проникващо
Растителни вредители weevil
Дозировка 1 ml/t;50-100 ml/mp
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P309+P311 ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P370+P378 При пожар: Използвайте ... за гасене
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H370 Причинява увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.