• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
syngenta erbicid gardoprim plus gold 500 sc 1 litru - 1, thumbnail

Gardoprim Plus Gold 500 СК, 1 л

28,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Gardoprim Plus Gold 500 СК, 1 л

syngenta erbicid gardoprim plus gold 500 sc 1 litru - 1

Gardoprim Plus Gold 500 СК, 1 л

На склад

28,91 лв.
- +
28,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Gardoprim Plus Gold е хербицид, който има ефективно и дълготрайно действие за контрол на житни и широколистни плевели. Може да се използва както превантивно, така и след поникване.
Активни вещества: S-метолахлор 312,5 гр/л и тербутилазин 197,5 гр/л
Начин на действие:
Gardoprim Plus е ефективен продукт с продължително действие. Използва се превантивно за плевели по царевица и слънчоглед и след поникване при царевица.
Притежава висока селективност, а съчетанието на двете активни съставки прави спектъра за борба с плевелите много обширен.
Хербицидът се преразпределя в листата, стеблата, корените и води до загиването на плевелите.
Начин на приложение:
При царевица хербицидът се внася след сеитба, преди или след поникване на културата. Образува защитен филм върху почвата. Ако плевелите са поникнали, продуктът се използва във фаза 1-2 листа на житните. Препоръчителната доза е 400-450 мл/дка.
При слънчоглед се внася след сеитба, преди поникване на културата. Препоръчителната доза е 350 мл/дка.
Максимална ефективност се постига при добре обработена, изравнена и без буци почва.
Третирани растения: царевица, слънчоглед
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, скърбица, черно куче грозде, врабчови чревца, димянка, кръстец, петниста бударица, полска теменужка, полска попова лъжичка, полски кострец, татул, балур, пача трева, кърваво просо, лапатолистно пипериче, обикновен щир, казашки бодил, полско огнивче, овчарска торбичка, разстлана лобода, див синап, сива кощрява

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 1 единица
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества S-metolachlor, Terbuthylazine
Активна концентрация на веществото 312,5 g/litur, 197,5 g/litur
Срещу жълта кощрява-setaria glauca, обикновена паламида-cirsium arvense, полски поветица-convolvulus arvensis
Вид растение слънчоглед, царевица
Дозировка 3.5-5 l/ha
време за нанасяне преди поникване, след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H400
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.