• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
syngenta erbicid dual gold 960 ec 100 ml - 1, thumbnail

Dual Gold 960 EК, 100 мл

12,74 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Dual Gold 960 EК, 100 мл

syngenta erbicid dual gold 960 ec 100 ml - 1

Dual Gold 960 EК, 100 мл

На склад

12,74 лв.
- +
12,74 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Dual Gold e хербицид с превантивно действие, който поради дълготрайния си ефект успешно се прилага върху непрорастнали житни и широколистни плевели.
Активно вещество: S-метолахлор 960 гр/л

Начин на действие:
Влияе предимно на покълването на плевелите. Притежава добра разтворимост, задържа се в горния слой на почвата и се реактивира при дъжд.
Плевелите поемат активното вещество преди покълването си чрез колеоптила. Биват унищожени още преди да израснат и да попречат на развитието на културата.
Продуктът притежава отлична селективност. Спомага за предотвратяване на късни заплевелявания.
Начин на приложение:
Dual Gold се включва в почвата при сухо време чрез плитка оран - не повече от 3-4 см. Този процес се случва преди засяване.
Превантивното му приложение се случва след засяване на културата, преди изникването й.
При култури, отглеждани чрез разсад, обработката се извършва преди засаждане.
За постигане на максимална ефективност почвата трябва да е добре обработена, изравнена, без буци.
Препоръчителната доза за царевица, соя, слънчоглед, захарно цвекло, памук, тютюн, картофи, фасул, люцерна - 150 мл/дка.
Препоръчителната доза за домати, лук, моркови, пипер - 120 мл/дка
Третирани растения: царевица, слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, памук, картофи, фасул, люцерна, моркови
Плевели, върху които се прилага: балур, кокоше просо, кърваво просо, кощрява, метлица, овчарска торбичка, тученица, черно куче грозде, щир

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 100 мл
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества S-metolachlor
Активна концентрация на веществото 960 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, едногодишен пролез-mercurialis annua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновено грънче-hibiscus trionum, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides, тученица-portulaca oleracea
Вид растение боб, картоф, карфиол, лен, лук, пипер, слънчоглед, ягода
Дозировка 0.8-1.5 l/ha;0.25 ml/mp
време за нанасяне преди поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.