• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
syngenta erbicid axial 050 ec 5 litri - 1, thumbnail

Axial 050 EК, 5 л

669,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Axial 050 EК, 5 л

syngenta erbicid axial 050 ec 5 litri - 1

Axial 050 EК, 5 л

На склад

669,91 лв.
- +
Безплатна доставка
669,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Axial 050 ЕК е нов фунгицид от Syngenta за контрол на вече поникнали едносемеделни плевели при житни култури. Намира се под формата на емулсионен концентрат.
Активно вещество: пиноксаден 50 гр/л

Начин на действие:
Продуктът е със системно действие. Поема се от третираните повърхности на вече поникнали плевели и се разпространява бързо по всички части на растението. Съдържа прилепител, който подпомага бързото усвояване и движение на активното вещество. Пиноксаден прекъсва биохимичните процеси в плевелите - синтеза на мастни киселини и образуването на мембрани. Плевелите спират растежа си, пожълтяват и загиват. 

Начин на приложение:
Хербицидът се прилага до фазата на братене на третираната култура. След тази фаза плевелите стават по-устойчиви на третиране. Не се препоръчва използването му при сухо време заради намаляване на ефикасността му. При заразяване с житни и широколистни плевели едновременно може да се съчетае с Lorgan 50 ВГ. 

Растежът на плевелите спира до 2 дни след приложение. Продуктът може да се използва и при ниски температури, 5-7 градуса, когато плевелите са в период на растеж. Не се измива от дъжд до 1 час след третиране.
Препоръчителната доза е 60-70 мл/дка, внесени във фаза 2-3 листа при плевелите.
Третирани растения: пшеница, ечемик
Плевели, върху които се прилага: обикновена ветрушка, див овес, райграс, кокоше просо, кръвно просо, полска лисича опашка, обикновена полевица, просо, фаларис

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Pinoxaden
Активна концентрация на веществото 12,5 g/litur, 50 g/litur
Срещу див овес-avena fatua, обикновена ветрушка-apera spica-venti
Вид растение многореден ечемик, пшеница
Дозировка 0.9 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P321 Специализирано лечение (вж… на този етикет)
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.