• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg sankyo agro acaricid milbeknock ec 75 ml - 1, thumbnail

Milbeknock EК, 75 мл

27,34 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Milbeknock EК, 75 мл

bg sankyo agro acaricid milbeknock ec 75 ml - 1

Milbeknock EК, 75 мл

На склад

27,34 лв.
- +
27,34 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Milbeknock контролира широк спектър инсекти във всички стадии на развитието им - яйце, ларва, нимфа, възрастни. Има дълъг период на последействие след приложение - около 40-50 дни. Придвижва се трансламинарно в растенията и не се влияе от дъжд и температурата на околната среда.

Активно вещество: 10 гр/л милбемектин

Начин на действие и приложение
Инсектицидът прекъсва храненето на вредителите и спира възпроизвеждането им, като така осъществява контрол върху популацията на акарите.
Пръскането трябва да се извърши равномерно, с обем на разтвора от 100 до 150 л/дка, в зависимост от културата. 
Времето за приложение е при появата на целевите организми, когато броят им не е голям. За да се избегне развитието на резистентност, продуктът се редува с други акарициди като Nissorun 10 ВП, Новадим Прогрес, Енвидор. 
Milbeknock се комбинира успешно с други известни фунгициди и инсектициди. 
Продуктът е подходящ за биокултури срещу червен акар, но е токсичен към пчелите. 
Препоръчителната доза за приложение е 75-150 мл/дка.

Третирани растения: ябълка, лозя, краставица

Вредители, върху които се прилага: паяжинообразуващ акар, пъстър миниращ молец, червен овощен акар

Допълнителна информация

Производител Sankyo Agro
Опаковка 75 мл
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Milbemectin
Активна концентрация на веществото 10 g/litur
Вид растение грозде, краставица, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители ябълков пъстър миниращ молец
Дозировка 0.05%-0.075%;0.75-1.125 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P370+P378 При пожар: Използвайте ... за гасене
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.