• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg sankyo agro acaricid milbeknock ec 7.5 ml - 3, thumbnail

Milbeknock EК, 7.5 мл

4,93 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Milbeknock EК, 7.5 мл

bg sankyo agro acaricid milbeknock ec 7.5 ml - 3

Milbeknock EК, 7.5 мл

На склад

4,93 лв.
- +
4,93 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Milbeknock контролира широк спектър инсекти във всички стадии на развитието им - яйце, ларва, нимфа, възрастни. Има дълъг период на последействие след приложение - около 40-50 дни. Придвижва се трансламинарно в растенията и не се влияе от дъжд и температурата на околната среда.

Активно вещество: 10 гр/л милбемектин

Начин на действие и приложение
Инсектицидът прекъсва храненето на вредителите и спира възпроизвеждането им, като така осъществява контрол върху популацията на акарите.
Пръскането трябва да се извърши равномерно, с обем на разтвора от 100 до 150 л/дка, в зависимост от културата. 
Времето за приложение е при появата на целевите организми, когато броят им не е голям. За да се избегне развитието на резистентност, продуктът се редува с други акарициди като Nissorun 10 ВП, Новадим Прогрес, Енвидор. 
Milbeknock се комбинира успешно с други известни фунгициди и инсектициди. 
Продуктът е подходящ за биокултури срещу червен акар, но е токсичен към пчелите. 
Препоръчителната доза за приложение е 75-150 мл/дка.

Третирани растения: ябълка, лозя, краставица

Вредители, върху които се прилага: паяжинообразуващ акар, пъстър миниращ молец, червен овощен акар


Допълнителна информация

Производител Sankyo Agro
Опаковка 7.5 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Milbemectin
Активна концентрация на веществото 10 g/litur
Вид растение грозде, краставица, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители ябълков пъстър миниращ молец
Дозировка 0.05%-0.075%;0.75-1.125 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P370+P378 При пожар: Използвайте ... за гасене
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.