• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer rodenticide racumin foam 500 ml - 5, thumbnail

Родентицид Пяна Racumin, 500 мл

63,19 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Пяна Racumin, 500 мл

bg bayer rodenticide racumin foam 500 ml - 5

Родентицид Пяна Racumin, 500 мл

На склад

63,19 лв.
- +
63,19 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Родентицидната пяна Racumin е професионален продукт с добавен антикоагулант. Използва се в затворени помещение за борба с плъхове и мишки. Приложим е в дупки, цепнатини, кухини и места, недостъпни за деца, нецелеви животни и домашни животни. При конткат продуктът залепва за козината на гризача и той го поглъща, докато се почиства. Racumin пяна се прилага като допълненително третиране към заложени примамки, когато влажността на въздуха е твърде висока, когато гризачите избягват заложените примамки или когато имат друг източник за хранене.

Активна съставка:

- куматетралил: 40 гр/кг.
Куматетралил е първо поколение антикоагулант, който изключително бързо навлиза в метаболизма и се отделя от тялото, като само минимално количество оставя в гризачите. Антикоагулантът взаимодейства с витамин К1 и спира процеса на коагулация на кръвта. Симптомите на отравяне включват: лесно натъртване, кръвотечение от носа или устата, кръв в изпражненията или урината, трудно спиращо кървене от малки рани. Тези симптоми могат да се проявят в рамките на няколко дни.

Ползи:
- бърз и високоефективен контрол върху гризачите;
- нисък риск от вторично натравяне;
- изключително висок процент поглъщане на родентицида.

Характеристики:
- приложената пяна издъжра до 7-12 дни, в зависимост от нанесеното количество и температурата/влажността;
- първо поколение антикоагулант означава, че третирането е по-бързо и с по-голяма успеваемост в борбата с гризачите от второ поколение антикоагулант.

Препоръки от производителя:
- направете оглед на мястото, където ще прилагате продукта, за да определите степента на заразяване;
- пяната не трябва да се използва като проследяващ продукт;
- нанесете на най-малко 2 метра разстояние от места за съхранение на храна и места, където се хранят домашни животни;
- закрепете тубата и натиснете бутона, за да приложите необходимата доза.
За плъхове: нанесете 20-30 гр пяна (с размерите на половин тухла);
За мишки: нанесете 4 гр пяна (с размерите на топка за тенис.
Тези количества може да се нанесат на едно място или на местата, където са забелязани гризачите. Не запушвайте местата/дупките, откъдето вредителите излизат - мястото трябва да остане чисто.
Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка, далеч от достъп на деца и домашни животни.
Внимателно прочетете и следвайте указанията и условията за употреба. Използвайте подходящи предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 500 мл
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на пяна
Активни вещества Coumatetralyl
Активна концентрация на веществото 40 g / kg
Цвят Син
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване
P251 Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P405 Да се съхранява под ключ
P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H222 Изключително запалим аерозол
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H411

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.