• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 3, thumbnail

Инсектицид Cytrol Forte ВП, 20 г

14,58 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Cytrol Forte ВП, 20 г

bg pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 3

Инсектицид Cytrol Forte ВП, 20 г

На склад

14,58 лв.
- +
14,58 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Продукт, предназначен за използване от квалифициран и упълномощен персонал.

Cytrol Forte ВП, 20г е инсектицид с широк спектър на приложение в борбата срещу летящи и пълзящи насекоми. Инсектицида е под формата на намокряема пудра, съдържащ синтетичен пиретроид циперметрин. Тези функции дават основата за специалния му унищожаващ ефект. Cytrol Forte ВП осигурява висок контрол върху трудни повърхности, които се нуждаят от силен остатъчен ефект. В допълнение към други намокряеми пудри, този продукт не оставя следи по повърхностите върху които е нанесен.
След апликация, активната съставка остава по горния слой на третираното място като невидима пудра и влиза в контакт с инсектицида, когато той премине през нея.
Cytrol Forte ВП може да се използва във и около домакинства и индустриални предприятия, болници, военни депа, ресторанти и столови, складове, месокомбинати, кошове и купища с тор. Може да се използва и по мека мебел и върху труднодостъпни хоризонтални и вертикални повърхности, където вредителите може да си почиват. За употреба срещу хлебарки, бълхи, мравки, безкрилки, люспеници, щипалки, стоножки, мухи, комари, оси.
Как да нанесем Cytrol Forte:
-Хлебарки и люспеници: напръскайте местата, където тези насекоми се намират, например дървени первази, хранилища, килери около отдушници и тръби, рамки на прозорци, врати, покрай и зад хладилници, шкафове, мивки, печки и под чекмеджета, рафтове и върху пукнатини и цепнатини зад вградени мебели и др;
-Мравки: напръскайте ‘пътеките’ им около вратите или където сте забелязали много мравки на едно място;
-Бълхи: преди пръскане, прахосмучете зоната. Изхвърлете съдържанието на прахосмукачката в плътно завързана торбичка. Нанесете по килима и меката мебел, включително и по възглавничките и местата, често посещавани от домашните ви любимци;
-Мокрици и стоножки: напръскайте рамките на вратите и прозорците, вътре и отвън, както и килера/хранилището;
-Мухи и комари: Нанесете спрея върху стените, тавана и места, където насекомите почиват;
Оси: напръскайте входа на гнездото, и повърхностите, където осите почиват.

Пакетът съдържа две разтворими във вода сашета от по 10 г всяко. След отваряне на пакета, поставете сашетата директно във резервоара на пръскачката, където те ще се разтворят при контакт с вода.

Използвайте 10 г за 5 литра вода за пълзящи и летящи насекоми, като при по-сериозно нашествие може да удвоите концентрацията на продукта.

Допълнителна информация

Производител Pelgar
Опаковка 20 г
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВП-намокрим прах
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Cypermethrin
Активна концентрация на веществото 400 g / kg
Начин на действие контактно, проникващо, системно, фумигиращо
Дозировка 40-50 mg/mp
Отървава се от Мокрици, Американски Хлебарки, Бръмбари, Бълхи, Винени Мушици, Водни Кончета, Германски Хлебарки, Диплоподи, Дрешни Молци, Дървеници, Дървесни Оси, Дървояди, Комари, Люспеница, Миризливки, Мравки, Мухи, Ориенталски Хлебарки, Оси, Паяци, Скакалци, Скорпиони, Термити, Щипалки, Щурци

Предпазни Мерки

 
 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P405 Да се съхранява под ключ.
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H332 Вреден при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.