• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
nufarm erbicid dicopur top 464 sl 5 litri - 1, thumbnail

Dicopur Top 464 SL, 5 л

165,16 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Dicopur Top 464 SL, 5 л

nufarm erbicid dicopur top 464 sl 5 litri - 1

Dicopur Top 464 SL, 5 л

На склад

165,16 лв.
- +
165,16 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Dicopur Top е хербицид, съставен от две активни вещества със селективно и системно действие.
Активни вещества: 2.4 М диметиламин-сол 344 гр/л и дикамба 120 гр/л

Начин на действие:
Продуктът е селективен за пшенични и царевични култури. Активните вещества се задържат върху повърхността на листата и се пренасят в останалите части на растението - в зоните на растеж в надземната част и в корените. Метаболизмът на клетките нараства много, те започват да се развиват неконтролируемо. В следствие на изразходването на енергия при развитието си плевелите изсъхват. Максимална ефективност се постига при приложение във топло и влажно време, в активен период на растеж на плевелите, когато са силно чувствителни към препарати за растителна защита.
Начин на приложение:
Dicopur се нанася след поникване на едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Житните култури се обработват от фазата на братене до образуване на първия възел. Плевелите е необходимо да са във фаза 2-4 листа и да са достигнали височина 10-15 см. Не се препоръчва използването на хербицида, когато третираната култура е образувала 2-3 възела, защото съществува опасност от фитотоксичност и от намаляване на продукцията.
При царевица продуктът се нанася при 4-6 листа на културата и фаза розетка на плевелите.
Препоръчителното количество разтвор е 20-40 л/дка.
Третирани растения: пшеница, царевица
Плевели, върху които се прилага: обикновен щир, просфорник, полско подрумче, черен синап, бяла куча лобода, полска поветица, обикновена ралица, лечебен росопас, лайка, пача трева, поветицовидно фасулче, полска къпина, лечебна мъдрица, млечok

Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Активни вещества Dicamba
Активна концентрация на веществото 344 g/litur, 120 g/litur
Срещу дива ряпа-raphanus raphanistrum, кръстец-senecio vulgaris, млечок-sonchus arvensis, обикновена паламида-cirsium arvense, пача трева-polygonum aviculare, пилешка трева (врабчови чревца)-stellaria media, полска попова лъжичка-thlaspi arvense, полски синап-sinapis arvensis, разстлана лобода-atriplex patula, синя метличина-centaurea cyanus, черно куче грозде-solanum nigrum
Вид растение пшеница, трева, царевица
Дозировка 0.8-1 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, многогодишни двусемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
H302 Вреден при поглъщане
H311 Токсичен при контакт с кожата
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.