• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg nufarm fungicid coppermax 30 g - 1, thumbnail

Coppermax, 30 g

2,02 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Coppermax, 30 g

bg nufarm fungicid coppermax 30 g - 1

Coppermax, 30 g

На склад

2,02 лв.
- +
2,02 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Coppermax е биофунгицид с контактно действие, който е ефективен при заболявания по картофи, краставица, домати, ябълкови и лозови насаждения. Прилага се по време на вегетация с превантивна или лечебна цел.

Активно вещество: 500 гр/кг мед под формата на меден хидроксид
Физико-химични свойства: Coppermax представлява сини водоразтворими гранули. Има контактно действие, като се задържа върху повърхността на листата.

Карантинният период от приложение до събиране на реколтата зависи от третираната култура:
- за лозя - 21 дни
- за картофи - 7 дни
- за краставици - 3 дни
- за домати за директна консумация - 3 дни
- за домати за консервиране - 10 дни
- за ябълкови дръвчета - не се изисква карантинен период.

Начин на приложение
Продуктът се прилага с наземно оборудване. Количеството е както следва:
- за картофи и зеленчуци - 200-1000 л/хектар
- за лозови и овощни насаждения - 1000 л/хектар
Coppermax e съвместим с повечето фитосанитарни продукти. Препоръчително е да се погледне таблицата за съвместимост, преди едновременното приложение.

Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 30 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Copper
Активна концентрация на веществото 500 g/kg
Вид растение грозде, домат, картоф, краставица, ябълка
Болести по растението огнен пригор-erwinia amylovora, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка Не
Био растения неподходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.