• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
monsanto erbicid total roundup classic pro 1 litru - 1, thumbnail

Roundup Classic Pro, 1 л

35,41 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Roundup Classic Pro, 1 л

monsanto erbicid total roundup classic pro 1 litru - 1

Roundup Classic Pro, 1 л

На склад

35,41 лв.
- +
35,41 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Roundup Classic Pro е неселективен тотален хербицид, който може да се използва върху всякакви култури.
Активно вещество: глифозат 360 гр/л

Начин на действие:
Продуктът представлява чиста жълтеникава течност, разтворима във вода. Използва се върху голям брой култури и контролира широк спектър едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
Roundup Classic Pro се справя успешно дори с балур от коренища в царевица; плевели по лозя, ябълкови, сливови насаждения, плевели по железопътни линии и необработвани площи.
Активното вещество се разпределя в корените чрез системно пренасяне. Първите видими симптоми се изразяват в навиване на листата и тяхното пожълтяване. При внасяне в почвата шест часа след приложение, ако условията са благоприятни, не съществува опасност от увреждане на третираните култури.
Периодът на изчакване след приложение за засяване или засаждане на нови култури е 1 ден при третирани едногодишни плевели и 5 дни при третирани многогодишни плевели.
При приложение преди събиране на реколтата времето за изчакване е 7 дни. Влажността на зърното трябва да е под 30 %. Да не се допускат животни на третираните места най-малко за пет дни. 

 

Начин на приложение:
Едногодишните плевели се третират, когато са развили достатъчно листна маса и са достигнали определена височина - обикновен пирей до 20-30 см и балур до 40-50 см. Многогодишните плевели трябва да са достигнали фаза преди цъфтеж или фаза розетка при паламида.
Плевелите трябва да имат минимум 2-6 листа, а при необработвани площи да са почти изцяло развити. Приложение преди сеитба е препоръчително, когато плевелите са с височина 5-10 см.
Продуктът се смесва в избрания съд с вода, като се добавя постепенно и се разбърква постоянно. Приготвя се само необходимото количество разтвор, за да не остава излишно.
Да се внимава да не попада върху зелените листа на третираните култури, освен ако целта не е цялостно почистване на площта.
Да не се прилага на прораснали или изсъхващи плевели.
Да не се използва в поцинковани съдове, тъй като може да образува запалим газ.
Използват се механични бъркалки, за да се избегне излишното образуване на пяна.
Съдът след използване се измива добре, за да се избегне корозия.
Продуктът не се прилага върху семена.
Третирани растения: царевица, лук, зърнени култури, бобови, ябълка, слива, лозя, необработвани площи, жп линии
Плевели, върху които се прилага: обикновена паламида, полска поветица, лобода, балур

Допълнителна информация

Производител Monsanto
Опаковка 1 л
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Glyphosate
Активна концентрация на веществото 360 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, лепка-galium aparine, обикновена паламида-cirsium arvense, полски поветица-convolvulus arvensis
Вид растение боб, грах, грозде, ечемик, захарно цвекло, лен, лесовъдство, лук, овес, праз-лук, пшеница, рапица, ръж, синап, слива, царевица, ябълка
Дозировка 1.5-10 l/ha
време за нанасяне преди поникване, след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни, многогодишни двусемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
P264 Да се измие... старателно след употреба
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.