• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer insecticide k othrine ec 84 5 l - 2, thumbnail

Инсектицид K-othrine EC 84, 5 литра

522,33 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

K-othrine EC 84, 5 литра

bg bayer insecticide k othrine ec 84 5 l - 2

Инсектицид K-othrine EC 84, 5 литра

На склад

522,33 лв.
- +
522,33 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Insecticide Bayer K-othrine EC 84, 5 litres

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол, Топъл аерозол
Активни вещества Deltamethrin, Esbiothrin, Piperonyl Butoxide
Активна концентрация на веществото 0.1 -1 l / 10 - 10000 mp
Начин на действие контактно
Мирис Не
Дозировка 0,5 -1l / 10 - 10000 mp
Отървава се от Американски Хлебарки, Бълхи, Германски Хлебарки, Дрешни Молци, Комари, Мухи, Ориенталски Хлебарки, Хлебни Молци

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P360 Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.