• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg nufarm insecticid agro kaiso sorbie 5 wg 1 kg - 1, thumbnail

Kaiso Sorbie 5 ВГ, 1 кг

82,75 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Kaiso Sorbie 5 ВГ, 1 кг

bg nufarm insecticid agro kaiso sorbie 5 wg 1 kg - 1

Kaiso Sorbie 5 ВГ, 1 кг

На склад

82,75 лв.
- +
82,75 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Kaiso Sorbie е пиретроиден инсектицид с уникална формулация под формата на водоразтворими микрогранули. Продуктът има бързо действие, дълъг остатъчен ефект и широк спектър на действие.

Активно вещество: 50 гр/кг ламбда цихалотрин

Начин на действие и приложение
Инсектицидът повлиява целевите организми чрез контакт или при поглъщане. Притежава и овицидно действие. Активното вещество уврежда централната нервна система на вредителите и това води до смъртта им. 
Продуктът има дълъг остатъчен ефект и дори в малки дози осъществява добър контрол. 
Ламбда цихалотрин е вложен в смес от абсорбиращо вещество и химикали, образувайки висококачествени гранули. 
Смесени с вода, те се разтварят бързо и се получава концентрирана емулсия, с малко количество разтворител, но с висока ефективност. Kaiso Sorbie действа и при по-високи температури, за разлика от други пиретроидни инсектициди. Въпреки това се избягва приложението при изключително високи температури, защото продуктът се изпарява. 
Приложението се извършва чрез пръскане, по време на периода на вегетация. 
Препоръчителната доза е 15-20 гр/дка. 

Третирани растения: пшеница, овес, рапица, ориз, царевица, картофи, зеле, лоза, ябълка

Вредители, върху които се прилага: листни въшки, ябълков плодов червей, житна пиявица, западен царевичен коренов червей, колорадски бръмбар, рапичен стъблен скритохоботник, зелева нощенка, гроздов молец, бяла американска пеперуда


Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 1 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Lambda-cyhalothrin
Активна концентрация на веществото 50 g/kg
Вид растение грозде, ечемик, зеле, картоф, лесовъдство, овес, пшеница, рапица, царевица, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители гъсеници, житна дървеница, житна пиявица, западен царвичен коренов червей, зелева нощенка, колорадски бръмбар, листни въшки, плодови червеи, рапичен стъблен скритохоботник, рапичен цветояд, шарен гроздов молец
Дозировка 0.09-0.225 kg/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис слабо дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P330 Изплакнете устата
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.