• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg arysta lifescience insecticide crop deltagri 100 ml - 1, thumbnail

Deltagri, 100 мл

8,14 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Deltagri, 100 мл

bg arysta lifescience insecticide crop deltagri 100 ml - 1

Deltagri, 100 мл

На склад

8,14 лв.
- +
8,14 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Insecticide crop Arysta Lifescience Deltagri, 100 ml

Допълнителна информация

Производител Arysta Lifescience
Опаковка 100 мл
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 25g/l
Вид растение Grain, грозде, домат, ечемик, захарно цвекло, зеле, кайсия, картоф, люцерна, маруля, овес, патладжан, праскова, рапица, слива, царевица, череша, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, проникващо
Растителни вредители гъсеници, колорадски бръмбар, плодови червеи, трипси
Дозировка 0.2-0.6 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис отличителен

Предпазни Мерки

 
 
 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.