• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg nufarm herbicide dicopur d 100 ml - 1, thumbnail

Dicopur D SL, 100 мл

3,64 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Dicopur D SL, 100 мл

bg nufarm herbicide dicopur d 100 ml - 1

Dicopur D SL, 100 мл

На склад

3,64 лв.
- +
3,64 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Dicopur е системен хербицид, който се използва при царевица, пшеница и други зърнени култури. Причинява изменения в развитието на третираните плевели.

Активно вещество: 2,4 Д аминна сол 600 гр/л

Начин на действие:
Продуктът се поема от листата и се пренася до корените. Метаболизмът на растенията се покачва значително заради излишъка от ауксин. Хербицидът причинява анормален растеж на клетките, нарушава дишането и развитието на кореновата система на плевелите.
Активното вещество се придвижва в зависимост от приложената доза, големината на плевелите, климатичните условия като влажност и температура преди и след третиране.

Начин на приложение:
Ауксинът, съдържащ се в продукта, е вещество, използвано близо половин век за борба с редица плевели. Dicopur D се прилага след поникване, при температури над 15 градуса, до образуването на първите разклонения.
При царевица се използва до образуването на 4-6 листа и във фаза розетка на плевелите. Последните трябва да са достигнали височина до 10 см. Препоръчителната доза е 120 мл/дка.
При пшеница и ечемик се внася във фаза братене в доза от 150-200 мл/дка.

Третирани растения: пшеница, ечемик, царевица

Плевели, върху които се прилага: черно куче грозде, врабчови чревца, кръстец, метличина, обикновена паламида, полска попова лъжичка, млечок, пача трева, разстлана лобода, див синап, дива ряпа


Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 100 мл
Срок на годност (години) 2
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Активни вещества 2.4-D acid, Acid 2
Активна концентрация на веществото 600 g/litur
Срещу дива ряпа-raphanus raphanistrum, кръстец-senecio vulgaris, млечок-sonchus arvensis, обикновена паламида-cirsium arvense, пача трева-polygonum aviculare, пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, полска попова лъжичка-thlaspi arvense, полски синап-sinapis arvensis, разстлана лобода-atriplex patula, синя метличина-centaurea cyanus, черно куче грозде-solanum nigrum
Вид растение пшеница, трева, царевица
Дозировка 1 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, многогодишни двусемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.