• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bayer erbicid centurion plus 5 litri - 1, thumbnail

Centurion Plus, 5 л

267,22 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Centurion Plus, 5 л

bayer erbicid centurion plus 5 litri - 1

Centurion Plus, 5 л

На склад

267,22 лв.
- +
267,22 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Активно вещество: клетодим 120 гр/л
Описание
Centurion Plus е селективен хербицид, който се нанася след поникване върху житни плевели. Използва се през целия вегетационен период. Съдържа адювант, който подобрява абсорбирането на активната съставка от листата на плевелите. Пренася се акропетално и базипетално до корените и зоните на растеж. Действието на хербицида започва още през първите часове след приложение, но симптомите са видими след 8-10 дни.
Начин на приложение:
Внася се в активния период на растеж на плевелите, като едногодишните да са достигнали 5-10 см височина, а многогодишните - 15-20 см. При засушаване се използва след дъжд или напояване, за да може да се абсорбира в почвата. За максимална ефективност се следи да не вали до два часа след приложение. Механичното или ръчно премахване на плевелите не се препоръчва 5-7 дни преди и след третирането с хербицида, за да не се самозасеят растенията.
Препоръчителната доза е 80 мл/дка за едногодишни плевели и 160 мл/дка за многогодишни.
Третирани растения: слънчоглед, рапица, картофи, цвекло, ягоди, овощни градини
Плевели, върху които се прилага: едногодишна метлица, кокоше просо, троскот, полска лисича опашка, обикновена ветрушка, балур, овсига, див овес, сива кощрява.

Допълнителна информация

Производител Arysta Lifescience
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Clethodim
Активна концентрация на веществото 120 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, едногодишна метлица-poa annua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновен пирей-agropyron repens, обикновена ветрушка-apera spica-venti, овсига-bromus secalinus, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides, троскот-cynodon dactylon
Вид растение боб, боровинка, брекината, вишна, грах, дюля, кайсия, капина, картоф, круша, кръмно цвекло, лешник, люцерна, малина, нахут, праскова, рапица, слива, слънчоглед, соя , череша, ябълка
Дозировка 0.6-2 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P391 Съберете разлятото
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H332 Вреден при вдишване
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.