• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ghilotina insecticide natural protector aerosol 150 ml - 6, thumbnail

Инсектицид i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

Редовен Цена: 16,73 лв.

11,71 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

bg ghilotina insecticide natural protector aerosol 150 ml - 6

Инсектицид i12 Protector Natural Aerosol, 150 ml

На склад

Редовен Цена: 16,73 лв.

11,71 лв.

- +

Редовен Цена: 16,73 лв.

11,71 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти

Информация за продукта

Инсектицид Ghilotina i12 Natural Protector Aerosol, 150 ml

Допълнителна информация

Производител Ghilotina
Опаковка 150 мл
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на аерозол
Начин на нанасяне Аерозол
Активни вещества Piperonyl Butoxide, Pyrethrum Extract
Активна концентрация на веществото 0.2 %; 1 %
Начин на действие контактно
Мирис отличителен
Отървава се от Американски Хлебарки, Бълхи, Германски Хлебарки, Дрешни Молци, Дървояди, Комари, Кърлежи, Мравки, Мухи, Оси, Тютюневи Вредители, Хлебни Молци

Предпазни Мерки

 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване
P251 Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ, P362
P391 Съберете разлятото
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P405 Да се съхранява под ключ
P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H222 Изключително запалим аерозол
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.