• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ghilotina insecticide i8 2 protect spray bedbugs ticks 500ml - 4, thumbnail

Инсектицид i0.82 Защита спрей срещу дървеници и бълхи, 500 мл

28,57 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

i0.82 Защита спрей срещу дървеници и бълхи, 500 мл

bg ghilotina insecticide i8 2 protect spray bedbugs ticks 500ml - 4

Инсектицид i0.82 Защита спрей срещу дървеници и бълхи, 500 мл

На склад

28,57 лв.
- +
28,57 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти

Информация за продукта

Инсектицид Ghilotina i8.2 Защита спрей срещу дървеници и бълхи, 500 мл

Допълнителна информация

Производител Ghilotina
Опаковка 500 мл
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на течност
Начин на нанасяне Готов за употреба
Активни вещества Piperonyl Butoxide, Pyrethrum Extract, S-Methoprene
Активна концентрация на веществото 0.36%; 0.18%; 0.28%
Начин на действие контактно
Мирис отличителен
Дозировка 5-15 ml/mp
Отървава се от Американски Хлебарки, Бълхи, Винени Мушици, Въшки, Германски Хлебарки, Диплоподи, Дрешни Молци, Дървеници, Мравки, Мухи, Ориенталски Хлебарки, Паяци, Тютюневи Вредители, Хлебни Молци

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P333+P313
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H225 Силно запалими течност и пари
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.