• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 3, thumbnail

Инсектицид Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл

51,24 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл

bg ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 3

Инсектицид Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл

На склад

51,24 лв.
- +
51,24 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Продукт, предназначен за използване от квалифициран и упълномощен персонал.

Ghilotina i14 Cytrol, 500мл е инсектицид с формулация емулсионен концентрат, разтворим в масло и вода с активни вещества циперметрин (100г/л) и пиперонил-бутоксид (40г/л).

Продуктът е предназначен за контрол върху комари, мухи и други летящи насекоми, както на открито, така и вътре в помещения.  

Начин на прилагане: Чрез генератори за студен аерозол - ИНО (УЛВ) или генератор за топъл аерозол от ръка, от автомобил или от въздуха.
Обработките се извършват по време на най-активния летеж – през деня за мухите и надвечер за комари и папатаци Особености
Аерозолните генератори разпръскват продукта под формата на милиони стабилни, леки, микроскопични капки, които плуват дълго време във въздуха, проникват под листата и стрехите, и поразяват летящите насекоми в рамките на 20-30 минути.

Инсектицидът има бърз нокдаун ефект и мощно убиващо действие.
Активното вещество пиперонил-бутоксид блокира механизма на физиологична резистентност и позволява на препарата да унищожава дори и резистентни на пиретроиди насекоми. Течен концентрат, разтворим както в масло, така и във вода.
Циперметрин е широкоизползвано активно вещество в борбата срещу вредители в земеделието и частното производство. Той действа като невротоксин, който парализира вредителя, силно токсичен е за пчели, риби и водни организми и е активно вещество в много инсектициди срещу буболечки и бръмбари. 

Ние препоръчваме употребата на инсектицида Ghilotina i14 Cytrol с генератори за ИНО (УЛВ) в следните ситуации:

1. Имате нужда да третирате голямо пространство (десетки декари могат да се третират за един ден).
2. Имате нужда от продукт с бързо действие.
3. Нямате достъп до достатъчно вода.
4. Съществува логистичен проблем за различни нужди на третиране.
5. Земята, която трябва да се третира е труднодостъпна. 

Ghilotina i14 Cytrol е перфектният продукт за контрол на летящи насекоми в затворени помещения, индустриални и търговски зони, както и частна собственост: домове, хотели, складове, производствени стопанства и заводи, депа за отпадъци, болници, военни и зелени площи, с изключение на места за обработка на храна. 

Дозировка и начини на прилагане:

 • преди употреба почистете генератора, за да премахнете остатъчни вещества;
 • използвайте пръскачка с компресор
 • напълнете половината пръскачката с чиста вода  и добавете Ghilotina i14 Cytrol както е описано по-долу:
  голяма инфестация - разтвор от 50мл. инсектицид в 5л. вода
  рутинно третиране - разтвор от 25мл. инсектицид в 5л. вода
 • допълнете с вода и затворете добре пръскачката, раздрусайте я, за да се смесят течностите и си създадете налягане за пръскането съобразно инструкциите на производителя
 • 1л. от готовия разтвор е достатъчен за третиране на 20 кв.м. площ
 • не складирайте разтвор готов за употрева за следващия ден
 • максималната доза за работен разтвор е 50мл. в 5л. вода за третиране на 125кв.м. 

Не третирайте с препарата в места, където пребивават хора или животни!

Допълнителна информация

Производител Pelgar
Опаковка 500 мл
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол, Топъл аерозол
Активни вещества Cypermethrin, Piperonyl Butoxide
Активна концентрация на веществото 100 g / liter; 40 g / litre
Начин на действие системно
Мирис силно дразнещ
Дозировка 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Отървава се от Мокрици, Американски Хлебарки, Бълхи, Винени Мушици, Германски Хлебарки, Диплоподи, Дрешни Молци, Дървеници, Дървесни Оси, Дървояди, Комари, Кърлежи, Люспеница, Миризливки, Мравки, Мухи, Нощни Пеперуди, Ориенталски Хлебарки, Оси, Паяци, Скакалци, Хлебни Молци, Щипалки, Щурци

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали, P261
P264 Да се измие... старателно след употреба
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P284 Носете респираторни предпазни средства
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P315 Незабавно потърсете медицински съвет/помощ
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.