• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicid universalis 593 sc 200 ml - 2, thumbnail

Universalis 593 СК, 200 мл

23,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Universalis 593 СК, 200 мл

bg syngenta fungicid universalis 593 sc 200 ml - 2

Universalis 593 СК, 200 мл

На склад

23,91 лв.
- +
23,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Universalis 593 СК е широкоспектърен фунгицид за контрол на заболявания по лозови насаждения.

Активни вещества: азоксистробин 93.5 гр/л

Начин на действие и приложение
Продуктът спира покълването на спорите и има витализиращ ефект върху лозовите култури. Не повлиява процесите на ферментация на гроздето и качествата на виното. 
Двете активни вещества имат системно и контактно действие. Комбинацията помежду им не позволява развитието на резистентност и повишава ефективността срещу заразяване. 
Достатъчни са две приложения за сезон, като продуктът може да редува с фунгициди от други химични групи Pergado Ф, Pergado C, Ridomil Gold Plus 42.5 ВП. 
Карантинният срок след приложение е 28 дни. 
Препоръчителната доза за приложение е 200 мл/дка.
Интервалът между третиранията зависи от климатичните условия.

Третирани растения: лоза

Заболявания, при които се използва: сиво гниене, брашнеста мана

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 200 мл
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Azoxystrobin, Folpet
Активна концентрация на веществото 93,5 g/litur, 500 g/litur
Вид растение грозде
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сиво гниене-botrytis cinerea
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P304+P341 ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.