• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg dupont fungicid curzate manox 250 g - 1, thumbnail

Curzate Manox, 250 гр

Не е налично

Curzate Manox, 250 гр

bg dupont fungicid curzate manox 250 g - 1

Curzate Manox, 250 гр

Не е налично

Информация за продукта

Curzate Manox е фунгицид с контактно и системно действие, който осигурява продължителен период на защита на третираните култури. 

Активни вещества: симоксанил 5 %, манкозеб 18 % и мед 25 %.

Начин на действие
Продуктът прониква в растението в рамките на три часа от приложението и се бори с разрушителното въздействие на патогенните гъби.
Манкозеб образува защитен филм върху третираните повърхности и не позволява проникването на нови инфекции.
Симоксанилът действа превантивно и лечебно върху заболявания като мана, алтернария, екскориоза. Той спира разпространението на спорите чрез блокиране процесите на размножаването им. Има и допълнителен ефект - влияе върху популацията на акари. Няма вредно въздействие върху процесите на винификация.
Медният оксихлорид се задържа върху надземните части на растението и има многостранен ефект върху гъбичките.

Начин на приложение
Максимална ефективност продуктът има при превантивни нанасяния, макар че е известен и с лечебните си свойства. Третиранията се извършват на 10-15 дни, в зависимост от риска от заразяване. Интервалът между две третирания може да бъде намален при висока въздушна влажност и температури от порядъка на 20-22 градуса по Целзий.
При лозата продуктът се прилага преди цъфтеж, за да се избегне фитотоксичност, която се причинява от медния оксихлорид. При висока влажност е препоръчително към сместа за приложение да се добави адювант. Препоръчителната доза е 250 гр/дка.
За картофи се използва доза от 250 гр/дка и третиранията се комбинират с други продукти.
При краставиците се прилагат 2-3 превантивни третирания, с доза от 250 гр/дка.

Третирани растения: картофи, краставици, лоза

Заболявания, при които се използва: мана, алтернариоза

Допълнителна информация

Производител Dupont
Опаковка 250 г
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВП-намокрим прах
Активни вещества Copper oxychloride, Cymoxanil, Mancozeb
Активна концентрация на веществото 50 g/kg, 180 g/kg, 500 g/kg
Вид растение грозде, домат, захарно цвекло, картоф, краставица, лук, маруля, тютюн, хмел
Болести по растението гъбично заболяване алтернария-alternaria, гъбично заболяване антрактоза-colletotrichum spp, екскориоза по лозята-phomopsis viticola, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сиво гниене-botrytis cinerea, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 2.5 kg/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H400
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.