• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg dupont disinfectant virkon s powder 50 g - 2, thumbnail

Дезинфектант Virkon S пудра, 50 г

6,6 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Virkon S пудра, 50 г

bg dupont disinfectant virkon s powder 50 g - 2

Дезинфектант Virkon S пудра, 50 г

На склад

6,6 лв.
- +
6,6 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Virkon S - пудра, първия ветеринарен дезинфектант с вирусоцидно широкоспектърно действие, признат от индустрията и правителствата по света и избран за превенция и контрол върху животински болести. Virkon S комбинира голяма гъвкавост при апликация и широк спектър от ефикасност срещу вируси, бактерии и гъбички при ниски температури, твърда вода, върху порести повърхности в присъствието на органичен материал.

Virkon S е базиран на кислород химически дезинфектант, съдържащ прости органични соли и органични киселини. Активната съставка се разгражда по различни начини в околната среда, соли и вода, за да сформира безвредни субстанции, калиеви соли и кислород. 3/4 от Virkon S съставки са неорганични, които се декомпозират естествено в природата в обикновени неорганични соли. Останалите органични съединения са класифицирани като биодеградивни според проведените тестове.

Virkon S- пудра не показват остра токсичност при контакт с кожата или при поглъщане.

Начин на действие: Virkon S сулфидни връзки оксидират протеините и ензимите, прекъсвайки функциите на клетъчната мембрана, което води до нейното разпадане. Няма доказателства в подкрепа на твърдението, че вирусоцидните бактерии придобиват резистентност към Virkon S в сравнение с други препарати.

Съдържание: Virkon S е щателно тестван по време на производствения процес за създаването на стабилизиран продукт от пероксидни съединения, повърхностноактивни съединения, органични киселини и неорганична буферна система.

Апликация: ветеринарна сфера.

Зона за употреба: 

- общо обеззаразяване на повърхности и подвижно оборудване;

- обеззаразяване и дезинфекция на превозни средства;

- пречистване на питейна вода и водни системи;

- обеззаразяване на въздух.

Активност

Вид

Концентрация

Време за действие

Бактерицидна Salmonella enteritidis phage 1:100 5-15 мин
Бактерицидна Salmonella enteritidis phage 1:200 30 мин
Бактерицидна Salmonella enteritidis phage 1:200 5 мин
Бактерицидна Bordetella bronchiseptica 1:500 5-15 мин
Бактерицидна Bordetella bronchiseptica 1:200 30 мин
Бактерицидна Haemophilus pleuropneumoniae 1:200 5 мин
Бактерицидна Chlamydia psittaci 1:100 10 мин
Бактерицидна Streptococcus suis 1% 10 мин
Бактерицидна Staphylococcus aureus
Enterococcus faecium
Preoteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
1% (1:100) 5 мин
Бактерицидна Enterococcus hirae
Escherichia coli
Psudomonas aeruginosa
1:200 (0,5%) 5 мин
Бактерицидна Enterecoccus hirae
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
1:100 (1%) 5 мин
Спорицидна Bacillus cereus
Clostridium perfringens
1:100 (1%) 10 мин
Фунгицидна Candida albicans 1:200 10 мин
Фунгицидна Aspergillus fumigatus  1:100  5 мин
Фунгицидна Tricophyton mentagrophytes  2%  10 мин
Вирусоцидна

Calf rotavirus
Transmissible gastroenteritis virus
Parvovirus
Parainfluenza virus
Duck adenovirus

Infectious bovine rhinotracheitis virus
Bovine viral diarrhea virus
Pseudorabies virus
Turkey herpes virus
Equine arteritis virus

 1%  10 мин
Вирусоцидна Bovine adenovirus
Canine adenovirus
Infectios bursal
Disease
Feline calicivirus
Feline infectious peritonitis
Equine herpes virus
Feline rhinotracheitis virus
Equine influenza A
Canine parainfluenza virus
Canine coronavirus
Canine parvovirus
Feline panleukopenia virus
 1%  10 мин
Вирусоцидна Swine circovirus  0,5%  10 мин
Вирусоцидна African suine fever virus  1:800  30 мин
Вирусоцидна Bovine
Pseudocowpox virus
 1:300  30 мин
Вирусоцидна Maedi - Visna virus  1:1400  30 мин
Вирусоцидна Avian leucois virus  1:200  30 мин
Вирусоцидна Rabie virus  1:600  30 мин
Вирусоцидна Canine parvoviruss  1:50  30 мин
Вирусоцидна Avian influenza virus H9N2  1:1000  10 мин
Вирусоцидна Avian influenza virus H5N1  1:800  10 мин
Вирусоцидна Newcastle disease virus  1:1500  10 мин
Вирусоцидна Foot and mouth disease  1:1300  30 мин
Вирусоцидна Swine vesicular disease  1:200  30 мин
Вирусоцидна The diseases of poultry (including avian influenza)  1:280  30 мин

 Начин на употреба:

Метод на апликация Концентрация / Дозировка Време за действие
Пръскане под налягане за повърхности и оборудване 1:100 (300 мл/м²) 10-30 мин

За дезинфекция

1:100  
За обеззаразяване на водни системи 1:100 - 1:200 10 мин
Пръскане с подходящ уред за обеззаразяване на въздух в отсъствието на животни 1:200 (1 л/10 м²)  
Третиране със студен аерозол за обеззаразяване на въздух в отсъствие на животни 1:25 (1 л/40 м²)  
Обеззаразяване на въздух в присъствие на животни 1:200 (1 л/10 м²)  
За да се продължи обеззаразяване на водни системи 1:1000  
Третиране със горещ аерозол в отсъствието на животни 1:25 (1 л/40 м²)  

Допълнителна информация

Производител Dupont
Опаковка 50 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на пудра
Третиране на Ветеринарни повърности, Питейна вода
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Спороубиваща, Фунгицидна
Патогени Candidosis, Ecoli, Flu, MRSA, Salmonella
Активни вещества Benzensulfonova kiselina, Dipotassium Sulphate, Pentakaliev, Potassium Bisulphate, Potassium salt, Sodium toluenesulfonate, Sulfamidic kiselina, yabŭlchna kiselina
Активна концентрация на веществото Не

Предпазни Мерки

 
P264 Да се измие... старателно след употреба
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ, P362
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.