• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg eu disinfectant lime chloride 25 kg - 1, thumbnail

Дезинфектант Варови хлориди, 25 кг

75,87 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Варови хлориди, 25 кг

bg eu disinfectant lime chloride 25 kg - 1

Дезинфектант Варови хлориди, 25 кг

На склад

75,87 лв.
- +
75,87 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Хлорната вар се използва за дезинфекция и почистване на околната среда (дезинфекция на повърхностите). Също така може да послужи за избелване.
Приложение: в санитарни дейности; като окислител в химичната индустрия; като избелващ агент в текстилната, целулозната и хартиената индустрия.
Спектър на действие: бактерициден, фунгициден и вирусоциден.
Начин на приложение: Прилага се върху третираната повърхност и се оставя да подейства за период от 3 до 24 часа, след което се почиства. В зависимост от повърхността се нанася по-малко или по-голямо количество вар.

 

Действие

Концентрация

Време за действие 

Доза

Бактерицидно

10 - 20%

5 - 60 мин

100-200 гр/ 1 л вода

Фунгицидно

10 - 20%

15 мин

100-200 гр/ 1 л вода

Спорицидно

10%

60 мин

100 гр/ 1 л вода

Алгицидно

10%

5 дни

100 гр/ 1 л вода

Предпазни мерки:
- при приготвянето и приложението на работния разтвор използвайте предпазни средства (очила, маска, гумени ръкавици);
-  използвайте сместа веднага след приготвяне;
- избягвайте контакт с очите и кожата; не поглъщайте - изключително опасно;
- по време на дезинфекция операторът не бива да пуши и да консумира храна и/или напитки;
След приключване на работата измийте старателно ръцете си със сапун и вода. Продуктът е корозивен! Пазете далеч от деца! Не използвайте повторно бутилката след изпразването й!
Съхранение: Да се съхранява на стайна температура (между 15-25 C°), на сухи места, далеч от храни и напитки.

Допълнителна информация

Производител EU
Опаковка 25 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 1
Под формата на пудра
Третиране на Мухъл, Санитарни повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Фунгицидна
Патогени Candidosis
Активни вещества Aktiven khlor
Активна концентрация на веществото 328 g/kg

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали, P221
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P305+P351+P338
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P370+P378 При пожар: Използвайте ... за гасене
P391 Съберете разлятото.
EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ
EUH206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор)
H272 Може да усили пожара; окислител
H302 Вреден при поглъщане
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H400 Силно токсичен за водните организми.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.